Агрегатор на източници

Нова защитена местност ще опазва ценен растителен вид в Русенска област

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 18:05

Новата защитена местност „Стълпище“, в землището на с. Мечка (Област Русе) ще опазва застрашения растителен вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus). Тя е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов съгласно Закона за защитените територии.

Предложението за обявяване на новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и се реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище, край селищно образувание „Стълпище“, край река Дунав. В заповедта за обявяване на новата местност са включени забрани като разораване на терените, търсене и проучване на подземни богатства, депониране на растителни отпадъци, създаване на полски пътища и др. Ограниченията целят да гарантират опазването на местообитанието на вида и по този начин самото растение.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на с.  Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на с. Мечка, област Русе.

Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.

Европейската комисия раздаде наградите за устойчива мобилност за 2017 г.

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 17:21

Европейската комисия раздаде наградите за устойчива мобилност за 2017 г.  Наградите връчиха Виолета Булц, еврокомисар по транспорта и Даниел Калея, главен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

Големите победители в кампаниите „Европейска седмица на мобилността“ за 2017 г. и  „Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMP) са Виена, Игуменица и Турда.

Наградата на Европейската седмица на мобилността за 2017 г.  е за столицата на Австрия - Виена. Тя е за изпълнената от дейности програма по време на Европейската седмица. Жителите на Виена имаха възможност да наемат безплатно велосипеди, да се присъединят към градски пикник на улицата и много други.

За първи път в рамките на кампанията е включена категория за градове с население под 50 000 жители. Победител в тази категория е Игуменица, Гърция. Градът предостави на своите жители безплатен автобусен трансфер, колоездачни инициативи, провеждани по протежение на крайбрежието на града и екскурзия през гората. Тази награда признание  за постиженията за устойчива мобилност на малките градове в Европа. Румънският град  Турда получи 6-ата награда за „Планове за устойчива градска мобилност“ за ясна планирана визия и стабилна стратегия за финансиране. Журито отбеляза потенциала на плана да вдъхнови други градове с подобна големина.

Победителите получават триминутно видео на английски и на родния им език, с което  да популяризират постиженията си.


С наградата на „Европейската седмица на мобилността“ се отличават местни органи, положили максимални усилия за повишаване на обществената осведоменост по въпроси на устойчивата мобилност и прилагащи мерки за преминаване към устойчив градски транспорт. Ежегодната награда за „План за устойчива градска мобилност“ се връчва на градове и региони, които показват отлични резултати в разработването и прилагането на своите планове за устойчива градска мобилност. Плановете се изготвят от местните власти и в тях се определят мерки за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност както сега, така и в бъдеще. 2017 г. също отбеляза рекорден брой участници -  2526 града.

Зам.-министър Живков връчи документ за екомаркировката на ЕС на български производител

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 16:37

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на български производител на почистващи препарати документ за екомаркировката на Европейския съюз. Правото да се използва екомаркировката на ЕС се предоставя от министъра на околната среда и водите като  компетентен орган за България, който преценява съответствието с екологичните изисквания, установени с Решение на Европейската комисия и следи за постоянното им спазване. Това е четвъртият производител в България, който получава екомаркировка, след като е доказал, че произведените от него продукти  съответстват на високите изисквания на схемата за екомаркировка на ЕС.

Към момента има разработени критерии за над 20 вида продукти от нашето всекидневие – детергенти, мебели, текстил, обувки, хартия, компютри, бои и лакове, туристическо настаняване и др. Критериите се обновяват периодично, за да се осигури прилагане на възможно най-екологичните технологични практики и материали, които гарантират и високо качество на продукта. МОСВ участва в разработването на изискванията и ги съгласува с представители на бизнеса.

Правото да ползват логото на европейската екомаркировка се дава само за продукти, които отговарят на строги екологични изисквания и са по-безопасни за околната среда в сравнение с конвенционалните. Изискванията покриват целия жизнен цикъл на продукта – от използваните суровини до образувания отпадък. Схемата за екомаркировка на ЕС допринася за по-ефективната употреба на ресурси и преминаването към кръгова икономика.

Повече за екомаркировката на ЕС на интернет-страницата на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Експерти на РИОСВ – Русе опръстеняват и пускат на свобода щъркелите в Силистренско

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 16:03

Експерти на РИОСВ Русе ще поставят алуминиеви пръстени на уловените  бели щъркели в населените места в Силистренско. Предвижда се това да стане на 26 март (понеделник) по предварително уточнен маршрут, който започва от Силистра и продължава към общините Дулово, Главиница и Исперих. След опръстеняването птиците ще бъдат освободени в природата, за да продължат пътя си.

Дейността е съгласувана със специалисти от Спасителния център на диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Пръстените са предоставени от НПО, но дейността се координира от Българска орнитологична централа към БАН.  Всеки пръстен съдържа информация – уникален номер и имената на страната и организацията, от която е поставен.

Опръстеняването е един от най-простите и достъпни методи за изучаване на миграцията и поведението на птиците. Повторното улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е незаменим източник на информация за птиците.

Продължават да постъпват сигнали за бедстващи птици на територията на РИОСВ Русе. До момента те са неоснователни, тъй като птиците не са наранени или с обледени крила.

Компании от 17 държави предлагат възможности за бизнес и инвестиции в ново оборудване за селското стопанство

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 15:29

Броени дни остават до началото на ежегодните изложения и конференции ЕЕ &  ВЕ, Save the Planet и  Smart Cities (27-29 март, Зала 5, ИЕЦ, София), организирани от Виа Експо. Водещи компании от 17 държави предлагат възможности за дистрибуция, а други търсят контакти с представители на фирми, работещи в  секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, ХВП и други сфери на индустрията, общини, частни лица, които искат да заменят старо или инвестират в ново оборудване с цел оптимизиране на разходите и намаляване на негативното влияние върху околната среда. Чрез виртуална платформа посетителите могат да уредят предварително среща с участниците от Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария. За 9-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион.

Запознайте се с основните акценти:

Устойчива енергия – автономно производство и решения за спестяване

Високоефективни пелетни котли и камини, бойлери на биомаса; цялостни линии за производство на пелети от жито, царевица, слънчогледови люспи, дървесни частици, слама; барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци; генериране на енергия чрез биологични и термични технологии; биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ; системи за оползотворяване на геотермална енергия; когенерационни системи; хибридни системи за производство на енергия /вятър – слънце; соларни панели; климатични системи; инфрачервено отопление и фолио за отопление; система за енергиен мениджмънт; LED осветление; акумулаторни батерии и др. 

Екологично управление на отпадъците и превръщането им в нови ресурси

Машини и оборудване за третиране био, индустриални и битови отпадъци, анаеробно разграждане на отпадъци;  инсинератори за животински отпадъци, термокомпостери с домашно и промишлено приложение, изработени от 100% рециклиран полиетилен, а венитационните отвори гарантират висока степен на разлагане; мобилни и стационарни машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и обработка на биомаса като ВЕИ източник; сметосъбираща техника, кантарни системи, оборудване за рециклиране на пластмаси, електрически кабели, цветни метали, алуминий, автомобилни гуми и др.; контейнери за събиране на отпадъци; палетокасети, европалети, бидони за съхранение на селскостопанска продукция, сита и мрежи и др.

Финансиране по европейски проекти, консултиране и услуги

Интелигентни решения за навигация, локализация и транспорт
Локализационни услуги за граждани, общини и бизнеса; решения за мониторинг в обществения и частния транспорт, логистиката, мобилни приложения; електрически превозни средства за градска логистика и селскостопанска дейност; телематика и др.

Сградна автоматизация за по-висока ефективност и комфорт

Решения за управление и контрол на сградите: включване и изключване на уреди, регулиране на отопление и климатизация, отчитане на консумацията на електроенергия, топлоенергия, вода и газ, осветление, влажност на въздуха; BMS технология, софтуер за BIM моделиране, проектиране и изготвяне на строителна документация и др.

Дигитални технологии за управление на ресурсите в умния град

M2M, интернет на нещата (IoT), пренос и съхранение на данни, интелигентна инфраструктура, система за разпознаване на лица, хуманоидни роботи от ново поколение; интегрирано управление на събирането на общинските отпадъци; безжични мрежови системи, приложения, инфраструктура и сигурност и др.

Три еднодневни конференции ще се проведат в Конгресния център. Съхранение на енергия, Кръгова икономика, Дигитализация на интелигентния град, Разделно събиране на отпадъците – добри практики в Италия и значението на компютъризираните процеси, Примери и ползи от интелигентните IoT решения за общините, Литиево-йонна система за съхранение на енергия и др. ще са сред дискутираните теми.

Дания затваря сухоземната си граница заради болестта африканска чума по свинете

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 15:08

Дания е поредната европейска държава, която ще изгражда ограда по границата си, за да се предпази от aфриканската чума по свинете. Това обяви земеделският министър на пресконференция в Копенхаген.

Единствената сухоземна граница на Дания е с Германия и е дълга 76 километра. По думите на министър Ларсен оградата ще бъде висока метър и половина и ще минава по браздата, без обаче да прегражда пътните артерии. Според Шенгенското споразумение границата между двете държави е "зелена", т.е. без контроли и митници. На много места тя е маркирана само от знамената.

Свиневъдният сектор има голямо значение за датското селско стопанство, като всяка година само от експорт на свинско и на живи животни генерира близо 4 милиарда евро. В случай, че в страната има зараза с африканската чума, това ще доведе до ограничаване на търговията и щети за поне милиард и половина, изчисляват експерти. Затова правителството ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати пренасянето на заболяването, подчерта Ларсен. Оградата по границата трябва да спре преминаването на диви свине на датска територия, както и да улесни лова на глигани.

Освен това Копенхаген затяга контрола във вътрешността на страната и вдига глобите при нарушение на хигиенните норми. Земеделското министерство предвижда и засилен отстрел на диви свине, както и мащабна кампания, която да информира населението за опасностите от африканската чума.

РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязаха Световния ден на водата

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 14:34

В деня на отворените врати, посветен на Световния ден на водата – 22 март, Басейнова дирекция „Черноморски район“ посрещна малчуганите от ДГ „Малкият принц“. Децата се включиха в забавни игри за свойствата на природните води. Рисуваха животни и растения, обитаващи влажните зони във Варненска област и бяха наградени от Басейновата дирекция за проявеното старание.

Проведен беше и открит  урок пред  V и VI клас и клубовете по екология към ОУ „Христо Ботев” във Варна. Малките природолюбители показаха знания за водата, влиянието на човека върху нея и мерките за опазването й. Участниците в инициативата бяха наградени от РИОСВ – Варна с грамоти и подаръци за активното участие в отбелязване на Световния ден на водата.

По-късно в Морското казино в Бургас ще бъдат наградени най-изявените участници в националния ученически конкурс „Водата-извор на живот”. БДЧР е партньор на Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас и е осигурила награди в раздел фотография.

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава тази дата се отбелязва с инициативи по целия свят. Мотото на кампанията тази година „Природата за водата“ има за цел да представи потенциала на различни естествени природни решения за пречистване и/или повторна употреба на водата (напр. естествени или изкуствено създадени влажни зони), които могат да намерят приложение в политиките и добрите практики за управление на водния сектор.

Гледайте в Агрофорум: Как да преодолеем дефицита на мед при пшеница

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 14:01

Рентабилно земеделие се прави с модерна и високопроизводителна техника. Доколко склонни са обаче фермерите да инвестират в нови машини и какви са тенденциите на пазара у нас в последните две години.

На дневен ред са грижите за пшеницата. Ако наблюдавате побеляване на върховете на листата на растенията, това е симптом за недостиг на микроелемента мед. Какво да направим.

Пчеларско изложение в Добрич. На него бяха представени продукти и тенденции в бранша.

Ще излязат ли картофопроизводителите от задънената улица, в която се намират. Високата себестойност на продукцията, нелегалният внос от Западна Европа и ниското подпомагане са бич за родните производители.

Няма как да отречем, че въпреки възхода на модерните технологии, концепции и дизайн, ретро автомобилите имат своя неподправена красота, която ни носи друга емоция и атмосфера.

Конният спорт осигурява емоции на десетки хиляди на хиподрумите, а надбягванията с рисаци безспорно се оказват едни от най-атрактивните. Повече за развитието на рисистата порода у нас гледайте в Агрофорум.

 

Няма бедстващи щъркели на територията на РИОСВ – Бургас

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 13:32

Няма бедстващи щъркели на територията на РИОСВ – Бургас. Това установи проверката на екипи от експерти на екоинспекцията във връзка с получени сигнали от граждани за бедстващи птици от защитения вид бял щъркел. Екип от РИОСВ и Регионалната дирекция по горите в Бургас обходи района на община Айтос, където  не са намерени бедстващи щъркели – всички птици са били в добро състояние и са се  хранели.

Обходен беше и районът на община Средец – град Дебелт и селата Константиново, Росеново, Драчево и Дюлево. Проверката там не установи бедстващи птици. Присъствали са и подалите на сигналите, които са се убедили, че птиците са в добро състояние и не бедстват.  При огледа са наблюдавани щъркели, които вече са в гнездата си.

Важно е да се знае, че от помощ се нуждаят само падналите на земята щъркели, допускащи хората до себе си. В такива случаи следва хората да  сигнализират  РИОСВ, общината или горските стопанства.

Министър Порожанов се срещна с изпълнителния комитет на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите-УНИТАБ

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 13:01

„България е с големи традиции в тютюнопроизводството.  Ценим и подкрепяме  работата на нашите производители и браншови организации“.  Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща с изпълнителния комитет на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите – УНИТАБ.

„Не искаме нищо повече от равнопоставеност на сектор „Тютюн“  с останалите  браншове в Общата селскостопанска политика след 2020 г.“, каза председателят на УНИТАБ Цветан Филев. Той изтъкна, че тютюнопроизводителите имат важен принос за приходите в държавните бюджети на страните от ЕС и респективно за финансиране на важни политики като образование и здравеопазване. На заседание изпълнителният комитет на УНИТАБ е приела декларация. Тя беше връчена на министър Порожанов. От асоциацията обясниха, че тя ще стигне  и до правителствата на всички държави членки на ЕС.

Тютюнопроизводителите предупреждават,  за опасността, която крият някои предложения за международни регулации в сектора.

„Ние като екип в министерството сме солидарни с нелекия труд, който полагате. Темата е много чувствителна за всички страни-членки и трябва да се комуникира много внимателно“, каза още министър Порожанов. Той представи пред УНИТАБ досегашната работа на Съвета на министрите от ЕС по новата ОСП след 2020 г. и приетите заключение на председателството.

ЗОКСИС 250 СК – новият фунгицид на Ариста ЛайфСайънс

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 12:03

Зоксис 250 СК е широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините, с регистрация в пшеница, ечемик, тритикале и ориз. Контролира брашнеста мана, ръжди, септориоза, хелминтоспориоза, листен пригор, мрежести петна по ечемика, припламване и др. Продуктът влияе ползотворно и на физиологията на културите, като подобрява фотосинтезата, забавя стареенето на листата. Растенията използват по-ефективно водата и хранителните вещества.

Дозата на приложение е 80-100 мл/дка. От фаза втори възел до край на цъфтеж при житните култури.

Зоксис с успех може да се прилага и при голям брой други култури - бобови, зеленчукови, тиквови, лукови култури и ягоди, като ефективно контролира широк спектър от гъбни болести - мани, брашнести мани, ръжди, алтернариози, сиво гниене и др.


Ариста ЛайфСайънс предлага още богата гама от продукти в зърнено-житни култури - инсектицидите Даскор и Нуреле Д, Суперсект Екстра, Суми-Алфа и Цитрин Макс. Иновацията Клиофар за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, високо ефeктивен  срещу самосевки слънчоглед, включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди.


Ариста ЛайфСайънс е лидер в предлагането на биостимулатори.

Наградиха най-креативния фотоколаж от ученически конкурс в Пазарджик

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 11:17

Директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев връчи специалната награда за най-креативен фотоколаж от ученическия конкурс за Световния ден на водата – 22 март. Осмокласникът от МГ „Константин Величков” Стоян Дарджиков впечатли участниците в комисията за определяне на най-добрите фотоколажи с творчески поглед и съчетание на различни техники, представяйки темата на конкурса „Водата – живот, емоция, стихия“.

РИОСВ – Пазарджик е партньор на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница  в организирането и провеждането на регионален ученически конкурс за рисунка, клип/мултимедиен проект, колаж и викторина по повод Световния ден на водата.

Церемонията се състоя в Голямата зала на Младежки дом Пазарджик.

13 държави от Азия представят изкуството и културата си в София

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 10:21

На 12 май, на сцената „Лятна Естрада“ в Борисовата градина, ще се проведе второто издание на Азиатския фестивал „Цветовете на традициите“, организирано по инициатива на Индонезийското посолство в България, заедно с още 12 дипломатически представителства – Китай, Филипини, Пакистан, Палестина, Виетнам, Южна Корея, Саудитска Арабия, Индия, Тайланд, Япония, Монголия и Иран. Освен представяне на културата и традициите на държавите, събитието се обявява и в подкрепа на пълноценното развитие на деца, настанени в приемни семейства на фондация „За Нашите Деца“, която е партньорът с кауза на фестивала тази година. Танци, музика, театър, бойни изкуства, традиционни ритуали и игри, работилници по занятчийство и ръчни изделия са само част от богатата програма на фестивала, представяща изкуствата и традициите на най-големия континент на Земята. Автентична азиатска кухня и кулинарни демонстрации, традиционни специалитети и изложбена част с деликатеси и сувенири на всяка от държавите-организатори, допълват събитието, което е със свободен вход. Всеки желаещ ще може да дари средства за насърчаване на пълноценното развитие на деца, лишени от родителска обич и настанени в приемни семейства на фондация „За Нашите Деца“, като се включи по желание в томбола с множество уникални награди, сред които два самолетни билета до дестинация по избор в Азия, предоставени от Turkish Airlines.

Азиатският фестивал се организира с любезното съдействие на Държавен културен институт към Министерството на външните работи, Министерство на туризма, Министерство на културата и Столична община,  както и с безценната подкрепа на Президента на Република България – ген. Румен Радев.

За повече информация за фестивалната програма и участниците, следете:  https://www.facebook.com/asianfestivalsofia.   

"Умни дървета" пречистват въздуха в Лондон

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 09:25

"Умни дървета" ще пречистват въздуха в британската столица. Първото съоръжение „встъпи“ в длъжност в центъра на града, на метри от прочутия площад "Пикадили". Лондон е поредният европейски град, който тества системата. Тя вече работи в Берлин, Париж, Амстердам и Осло.

"Умното дърво" всъщност представлява вертикална конструкция - комбинация от мъхове, лишеи и други растения, които имат силата да филтрират въздуха и да извличат вредните частици. То е в състояние да замени 275 нормални дървета и заема само 1 процент от площта, която е необходима за засаждането на зеленина, с която да се постигне същия пречистващ ефект. Мъховете и лишеите играят ролята на въздушен филтър, а листните растения осигуряват сянка, на която виреят мъховете. Съоръжението разполага със собствена система за напояване и торене, която се контролира през интернет. Необходимата енергия идва от соларни панели.

Въпросът с чистотата на въздуха в британската столица е актуален, въпреки големите зелени площи в града. Заради климатичните особености в региона, Лондон през първите месеци на годината обикновено нарушава нормите за фини прахови частици.

Проектът с "умните дървета" ще бъде тестван първо в центъра на града, където замърсяването на въздуха е най-осезаемо. Всеки ден тук идват на работа повече от 1 милион души. Затова общината е въвела режим на рестрикции за навлизането на частни автомобили в центъра.

НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за продължаващи снеговалежи и вятър в 9 области на страната

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 09:22

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили през последното денонощие. Повишения са регистрирани във водосбора на р. Янтра, вследствие на валежи, с + 66 см на р. Голяма река при Стражица, с + 41 см на р. Джулюница при с. Джулюница и с + 42 см на  р. Янтра при с. Каранци. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 30 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 12 см до + 19 см, като по-значително повишение е регистрирано на р. Факийска при с. Зидарово с + 80 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се понижили през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива са от - 55 см до + 29 см. По-значителни са колебанията на р. Марица при гр. Белово (- 59/+ 53 см) и на р. Въча при гр. Девин (- 61/+ 100 см), в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 14 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от днес до 24 март речните нива в басейна временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес са възможни повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. Незначителни повишения в този период ще има във водосборите на добруджанските реки, вследствие на валежи и снеготопене.Речните нива в басейна ще останат високи. На 25 март , вследствие на валежи и снеготопене, речните нива в басейна краткотрайно и незначителни ще се повишат. В периода 26-29 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на снеготопене (*). В долното течение на р. Искър водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес до 25 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в долното течение ще се повишават до днес. В периода 26-28 март в резултат на снеготопене ще има повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни утре в притоците на р. Янтра и по основната река над Велико Търново вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 март ще бъде над средно многогодишната стойност. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: от днес до 24 март речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения, като ще се задържат високи или ще се повишават незначително, в резултат на снеготопене и валежи от дъжд и сняг, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Двойница, Хаджидере, Ахелой, Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка на 24 март. Във водосбора на р. Караагач има ниска вероятност за поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24. В периода 25-27 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на комбинацията от валежи и снеготопене (*).

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на реките Сазлийка (приток на р. Марица), Върбица и Крумовица (притоци на р. Арда). На 24 март водните нива в реките от басейна ще са без съществени изменения и ще се задържат високи. Повишения ще има с средните и долни течение на основните реки в периода до 24. На 25 март през деня, в резултат на снеготопене, незначителни повишения на речните нива ще има във водосбора на р. Тунджа, в средните и долните части от водосборите на реките Марица и Арда. Повишения на речните нива в средните и долни течения на р. Тунджа ще има и в периода 25-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*). Нови повишения на речните нива във основното течение на р. Марица след вливането на р. Сазлийка се очакват в периода 26-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-           Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над жълтия праг и ще се задържи над него до обедните часове на 26 март.

-           Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е над оранжевия праг и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове утре. От 23 до вечерните часове на 25 март водното ниво ще остане над жълтия праг.

-          Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг, като ще се задържи над него и през следващите пет дни.

-          Водното ниво на р. Тунджа при Елхово вече е над оранжевия праг за предупреждение и е в процес на повишение. Очаква се водното ниво да се задържи над оранжевия праг за предупреждение и през следващите пет дни, като от сутрешните часове утре се очаква да започне процес на понижение на речното ниво.

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на Арда, че:

  • Водното количество на р. Върбица при Златоград има вероятност да достигне жълтия праг в ранните сутрешни часове на 26 март.

Западнобеломорски басейн: Днес и на 24 ще има процес на временно понижение или задържане на нивата на реките в басейна, като значителни повишения ще има само в долните части от водосборите на реките Доспат, Места и Струма в резултат на оттичане, снеготопене и валежи от дъжд във вечерните часове днес и през нощта срещу 23. На 25 март повишения в резултат на валежи и снеготопене ще има в средните и долни части от водосборите на р. Струма и р. Места и във водосбора на р. Доспат. Ниска вероятност за поройни наводнения има през нощта на 26 срещу 27 март в долните части от водосборите на р. Струма и притока ѝ Струмешница и във водосбора на р. Места. 

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

(*) - прогнозата за по дългия период е от европейската система за предупреждения от наводнения.

За 23 март 2018 г. НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за продължаващи снеговалежи и вятър в областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен и Силистра. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код) за валежи от сняг, които в част от Южна България ще преминат в дъжд. Ще има условия за поледици и обледяване. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.03.2018 г. е 5168,7 млн. м3 и представлява 79,6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,4 % от общия им обем
  • напояване – 66,3% от общия им обем
  • енергетика – 87,7% от общия им обем.

Изпратено предупреждение до Р. Гърция и Р. Турция за очаквано чувствително увеличаване на речния отток във водосборите на реките Арда, Тунджа, Марица, Струма и  Места, както и за предстоящо преливане на яз. „Ивайловград“, вследствие на голям приток и значителни валежи, като се очаква водното количество след язовира да надвиши 300 куб. м/сек.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 496,117 млн. м3, което е 99,77% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 377,267 млн. м3, което е 97,29 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 153,098 млн. м3, което е 97,7 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 92,152 млн. м3, което е 64,80 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 217,848 млн. м3, което е 54,46 % от общия му обем

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването. НС ЕАД информират, че с увеличаването на притока се очаква яз. „Ахелой“ да прелее с около 6 м3/сек, което количество не представлява опасност.

Съгласно налична към 22 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат, без да се създава опасност, язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Яз. „Тича“ прелива с 13,0 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване

Яз. „Камчия“ прелива с 39 м3/сек.

Яз. ,,Георги Трайков“контролирано изпускане през ОИ – 48,9 м3/сек, включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем

Яз. „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 4,0 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4,0 м3/сек; Язовир „Боровица“ прелива с 10,97 м3/сек.

Яз. „Ясна поляна“ прелива с 1,3 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек

Яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива

Яз. „Кула“ – увеличено подаване през ОИ; яз. „Порой“- към момента не прелива, изпуска се с 2,8 м3/сек, яз. „Ахелой“- водното ниво е на преливния ръб, изпуска се с 3,6 м3/сек, яз. „Съединение“ – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Водните количества, които преливат през преливните съоръжения на язовирите и които контролирано се изпускат през основните изпускатели са в пъти по-малки от проводимостта на реките след тях.

Река Дунав

По данни от ИАППД – Русе на 22.03.2018 г. нивото на река Дунав се повишава в участъка на реката от Видин до Силистра, като повишенията са в интервала от + 2 до + 25 см спрямо нивото от 21.03.2018 г. Понижение на нивото с 2 см е регистрирано при станцията при Ново село. За отводняване на Видинската низина работят 3 ОПС на НС-клон Видин. В общините по поречието на река Дунав на територията на областите Видин и Плевен е обявена първа степен на готовност и се наблюдават предпазните диги и застрашените участъци поради високите води на реката. Със заповед на кмета на община Лом от 21.03.2018 г. е въведена втора степен „Денонощно наблюдение“ от Общинския план за защита при бедствия и аварии, поради повишено водно ниво на р. Дунав. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Според получена информация от Басейновите дирекции състоянието е следното:

На територията на БДДР преливат през преливника, без да се създава опасност, и/или контролирано се изпускат през основен изпускател:

В област Плевен 4 язовира – яз. „Кайлъка” - с 0,340 м3/сек и яз. „Тотлебенов вал” - с 1,100 м3/ сек Контролирано се изпускат: яз. „ Бойка“ - 0,25 м³/сек и яз. „Баниска“  -  3,50 м³/сек.

В област Враца 8 язовира: „Гарвански геран”, „Езерска падина“, „Братковец”, яз. „Рогозен 1”, „Бързина“, „Три кладенци”, „Девене“, „Лесура”.

На територията на област Монтана има 60 язовира. Повече от тях имат свободен обем и не преливат с изключение на 9 язовира, които преливат и/или се изпускат: „Върбовец“, ,,Пътна варианта“, ,,Козоровец“, ,,Вълков връх“, ,,Илиевското“, ,,Клисурица, „Смирненски“, „Липница“, „Ковачица“.

 В област Видин 12 язовира: „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец1”,  „Кончовец 2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките на територията на БДДР, с изключение на:

  • Поречие Искър – единственият проблемен участък към момента е на р. Габерска в с. Габер, община Драгоман. В едностранно коригиран участък на реката е свлечен десен скат, като е подприщено водното течение и реката наводнява земеделски площи и стопански постройки.
  • Поречие Янтра р. Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната територия), при мост на път Ценово - с. Караманово-с. Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и Областния управител на област Русе. Към момента река Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали.

В долното течение на р. Янтра се наблюдава повишаване на нивото, като е налице и подприщване на водното течение на реката от устието при с. Кривина до около 5 км срещу течението.

  • Поречие Русенски Лом

Все още има локални разливи извън речното легло в с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в с. Червен, с. Кошов и с. Красен се е повишило през последното денонощие с около 10 см. По информация разливите на река Русенски Лом са в участъци извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително около 50 декара.

Повишено е нивото на река Русенски Лом при устието и с река Дунав, вследствие на високите водни стоежи на река Дунав, през последното денонощие. 

  • Поречия Огоста и Западно от Огоста

-       Със заповед на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите.  Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок при Брегово е понижено с 50 см. спрямо нивото от 21 март. Останали са разливи  в регулацията на гр. Брегово, работят  2 отводнителни модула.

Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 160 см. (застой). При с. Бели Извор, община Враца – река Лева е в коритото си.

На територията на БДЧР преливат през преливника и/или се изпускат 34 язовира, без да създават опасност: „Ново Паничарево”, „Кълново“, „До селото“, „Овошна градина“, „Кокичена могила“,  „Чанаджик – 2 и 3“, „Курбара дере“, яз. „Погребите“ и яз. „Дермен дере“, „Василева курия“, „Порурнашка“, „Хаджи Яне“, „Вресово“, „Ябълчево“, „Чукарка“, „ПС“, „Синята вода“, „Веселие“, „Студената вода“, ,,Елешница“, „Нови Пазар 1“, “Картелка“, „Детелина“, „Крушево“, Трояново“, „Барган“, „Церковски“, ,,Долни чифлик“, „Овчарово“, „Вардун“ , „Поляница“, „Красноселци“ и „Каменна чешма“.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, с изключение на р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

На територията на БДИБР в община Свиленград, без да създават опасност, преливат и/или се изпускат 11 язовира: „Левка”, „Младиново 1”, „Младиново 2”, „Димитровче /Келенджика/”, „Шосето”, „Джемер ъгъл”, „Талашман”, „Баева кория - 1”, „Трите чуки”, „Селската река” и „Циганката”. В община Стамболово се изпускат яз. „Долно Ботево“ и яз. „Зимовина“. Нивото на река Мочурица е паднало с 3 см от предходния ден, излязла е от коритото си и има залети земеделски земи.

На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за вредно въздействие на водите. По подадена информация от ПБЗН – Кюстендил, р. Бистрица при с. Соволяно, община Кюстендил е излязла от речното корито, като водното течение е заляло незначителна част от прилежащите земеделски земи. Извършват се дейности с техника от община Кюстендил, за връщане на водите в леглото на р. Бистрица. По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м3/сек. По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м3/сек.

Фермерски фестивал в Часа на Земята – 2018

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 09:01

Фермерският фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ ще гостува на Часa на Земята - 2018 на 24 март на свое специално издание, организирано на паркинга на площад „Александър Батенберг“.

Специален акцент на Фестивала ще е дегустация-разпознаване на различни видове фермерско сирене, наградите за победителите са… фермерски продукти.

Ще има богато разнообразие фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, биволско и козе сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка, занаятчийски хляб, колбаси, печена тиква и тиквени семки, орехи, био вино, био оцет, пирински и други видове чайове…
Фермерските шатри ще работят от 10 до 18 часа.

Темата на тазгодишното издание на Часa на Земята е „Свържи се с природата“ и Фермерският фестивал чудесно се вписва в нея: има фермери от райони на Натура 2000 от страната. Мнозина от тях са подкрепени от българо-швейцарския проект „За  Балкана и хората“. Връзката храна-природа става още по-ясна, ако се замислим, че от една страна разнообразието и качеството на диетата ни зависи от чистата и богата на видове природа, а от друга - състоянието на дадено природно място се влияе директно от начина на отглеждане и производство на всеки един продукт!

Специалното издание на фестивала за Часа на Земята се организира съвместно от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и WWF България със съдействието на Столична община.

Всички фермери и производители са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Министерството на земеделието, храните и горите или по Закона за храните.
Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10,30 до 17,30 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА с финансовата подкрепа на Програма Европа - 2018 на Столична община.

Находището на снежното кокиче край хижа „Черноморец“ е с висока плътност

Agro.bg - Пет., 03/23/2018 - 08:55

Снежното кокиче (Galanthus nivalis), един от символите на настъпващата пролет, цъфна в района на хижа „Черноморец“. Находището обхваща обширна горска територия. Проверката  от експерти на РИОСВ – Варна установи, че то е с висока плътност и в активна фаза на цъфтеж.

Снежното кокиче е от сем. Кокичеви (Fam. Amaryllidace), клас Едносемеделни (Class Monocotyledonae) и е известно още с имената калоянче, конски зъб и снежниче. Латинското название на растението Galanthus произлиза от думата „гала“ – мляко и „антус“ – цвете. В буквален превод означава „млечно цвете“. То е многогодишно тревисто растение. Цъфти от февруари до април.

В България се среща по Черноморието, Предбалкана, Западна Стара планина и Странджа. Местообитанията на вида са до 1800 м. надморска височина, в храсталаци, гори и скални поляни в низинния, буковия и дъбовия пояс. Видът се среща в Средна и Югоизточна Европа, Италия, Полша, Унгария и на Балканския полуостров (без районите с вечно зелена растителност).

Снежното кокиче е включено в Червената книга на България в категория „Застрашен“. Видът попада в приложението на Закона за лечебните растения и в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Според  него се забранява брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри от вида. Притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри също са забранени от закона.

Растението  е защитено и от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITIES) като медицинско растение. Не е пряко застрашено от изчезване, но за да се избегне тази опасност търговията с него се разрешава само със специален документ, така че да се регулира на международно ниво.

За посегателство върху защитни видове е предвидена глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

Министър Димов откри пречиствателната станция на Банско

Agro.bg - Вт., 03/22/2018 - 18:00

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Банско Георги Икономов днес откриха пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Банско. „Днес е денят на водата – един от най-ценните ресурси, с които разполагаме и не трябва да приемаме за даденост. Затова се радвам, че точно днес откриваме пречиствателната станция”, каза министър Димов.

„Това е един изстрадан проект, който днес приключва успешно и ще донесе комфорт на жителите и гостите на града и ще го направи още по-атрактивна дестинация“, допълни Нено Димов. С откриването на пречиствателната станция завършва проектът „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на Банско с изграждане на ПСОВ“, който започна с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013. Георги Икономов отбеляза, че проектът е срещнал много трудности в процеса на изпълнение. „Благодаря на MОСВ и на Управляващия орган на ОПОС за подкрепата не само да спасим този важен проект, но и да го доведем до успешен край. Имаме модерна пречиствателна станция, канализация и нов водопровод. Това тепърва ще бъде оценено от хората“, каза кметът.

Проектът на община Банско е един от осемте фазирани проекта, на които се предостави възможност да бъдат довършени с финансиране по ОПОС за периода 2014-2020. Общият размер на инвестицията по двете фази на проекта е 83,8 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ от двата програмни периода на Оперативната програма е в размер на 64,6 млн. лв. Новоизграденото съоръжение е проектирано за близо 30 000 еквивалент жители. Реконструирана и новоизградена е 64 км ВиК мрежа.

На церемонията по откриването присъстваха и областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, депутати от Благоевградска област и представители на фирмите изпълнители.

Проведоха се заседания на Националния съвет по горите и на Консултативния съвет по рибарство

Agro.bg - Вт., 03/22/2018 - 17:17

„Горският сектор е изправен пред решаването на обществено значими задачи, което налага обединяване на усилията на всички заинтересовани страни. Затова тази среща е изключително важна, за да можем да насочим решенията си в правилната посока“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриване на заседанието на Националния съвет по горите.

Работната среща се проведе днес с участието на представители на ИАГ, държавните горски предприятия, МОСВ, МВР, МРРБ, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, БАН, Лесотехническия университет, общини, собственици на гори и природозащитни организации.

На заседанието беше представена актуална информация за здравословното състояние на горите в България и провежданите в тази връзка дейности. Бяха отчетени резултатите от проведените лесозащитни мероприятия. Инвентаризацията на иглолистните насаждения показва, че до момента от нападение от корояди, болести и абиотични фактори, както и от пожари, са пострадали общо над 420 000 дка иглолистни гори и около 500 000 дка широколистни. В тях са проведени санитарни и принудителни сечи върху площ от 280 000 дка и е добита 2,5 млн. куб. м дървесина. За бързото усвояване на увредената дървесина до голяма степен спомогна облекчаването на процедурата за одобряване на санитарни и принудителни сечи, която даде възможност сечите да се разрешават с предписания, изготвени от регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции. Общата нападната площ от насекомни вредители и абиотични фактори по иглолистните се очаква да бъде по-малка от предишната година, според прогнозите на лесозащитните станции.

Почти 500 000 дка са засегнатите площи върху, които са предвидени лесозащитни мероприятия през 2018 г. Очаква се залесяването да бъде върху почти 15 000 дка, като 5 300 дка са гори унищожени от болести, вредители, пожари и други природни въздействия.

Проведе се дискусия по предложението на екоорганизации да се забрани износа на дърва за огрев.

Дървата за огрев на населението е една много чувствителна тема, в която сигурен съм има какво да се подобри, каза министърът. Темата за забрана на износа обаче не е еднозначна, солидарен съм с подобно предложение, но то е труднореализуемо, защото се нарушават редица европейски и международни регламенти. Националният съвет по горите взе решение с единодушие да се събере допълнителна информация за износа на дърва за огрев и предложението за забрана да се обсъди на следващото заседание на съвета. Другите решения бяха за продължаване на мониторинга за здравословното състояние на горите в България и изготвяне на 5-годишна програма за възстановяване на увредените горски площи.

По-късно в четвъртък министър Порожанов участва и в заседание на Консултативния съвет по рибарство и аквакултури. На него бе предоставена възможност на браншовите организации от сектора да представят своите становища по подготвяния проект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите в частта му за стопанския улов от бяла пясъчна мида и мерките за устойчиво управление на запасите на този вид ресурс. Министър Порожанов прикани организациите да изразят писмено становищата си, както и да бъдат потърсени възможности за финансиране на научните изследвания за определяне на границите, местоположенията на полетата и обема на бялата пясъчна мида.

По искане на бранша беше взето решение да се изготвят единни процедури за разпределяне на годишните квоти за стопанския улов на различните морски видове, както и да продължи започнатия диалог с МОСВ по отношение на ползването на водите за добив на аквакултури.

ИАГ представи Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Agro.bg - Вт., 03/22/2018 - 16:50

Енергията от дървесна биомаса ще намали парниковите емисии и атмосферни замърсявания, единодушни са експертите, присъствали на дискусиите, провели се по време на четвърто заседание на заинтересованите страни на 20 и 21 март 2018 г.

Темата за горите като основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух е изключително актуална и кореспондира изцяло с мотото „Гори и устойчиви градове“ на тазгодишния международен ден на горите и неслучайно представянето на Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. е предвидено за днешния ден, каза Даниела Ангелова, директор на дирекция АПОЧР в ИАГ и ръководител на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз.

Документът дава реалистична насока за бъдещото развитие в областта на производството на енергия от горска биомаса, определена на базата на действащите европейски политики и регулации, както и на основа на потребностите, потенциала и възможностите за използване на горско-дървесна биомаса в България, каза инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция ПГТ в ИАГ при представянето на плана.

Освен аналитична част, планът съдържа стратегическа рамка с приоритети, мерки и дейности и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ са предложени конкретни действия и мерки за най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия като са спазени всички критерии за устойчивото  използване на горската биомаса в съгласие с европейските и български регулации по отношение възобновяемите източници на енергия.

Приоритетите залегнали в плана определят необходимостта от търсене на възможности за въвеждане на нови методи и начини за потребление на енергия от горска биомаса въз основа на подобрена политическа и нормативна рамка и чрез въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии. Изпълнението на предвидените в плана мерки и дейности ще доведе до трайно подобряване на чистотата на въздуха и за смекчаване на влиянието на климатичните  промени и ефективното оползотворяване на биомасата като възобновяем, но изчерпаем ресурс.

Обсъдени бяха възможностите за популяризиране на националния план и осигуряването на подкрепа на национално и регионално ниво за мерките и дейностите, предвидени в стратегическата част на плана.

 Националният план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. е изготвен по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз с партньори от осем европейски държави. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини