Агрегатор на източници

Инж. Григор Гогов се срещна с представители на природозащитни неправителствени организации във връзка с изготвения от тях Анализ на незаконния добив на дървесина в България

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 16:15

На среща в Изпълнителна агенция по горите с представители на WWF България, Българско дружество за защита на птиците и Асоциация на парковете в България участниците се споразумяха за обединяване на усилията за подобряване на ефективността на действията и мерките за противодействие на незаконният дърводобив  в горите.

Инициираната от ръководството на ИАГ среща бе във връзка с представения Анализ на незаконния добив на дървесина, изготвен от WWF – България. Обсъдени бяха предложените в него организационни мерки, които са приоритет в дейността на Агенцията. Представителите на неправителствените организации изразиха готовността си да подкрепят ИАГ и с градивно сътрудничество да се постигнат общите цели.

Участниците се споразумяха ИАГ съвместно с всички заинтересовани страни да продължи работния процес за определяне на ключови показатели и източниците на данни за тях. Тези показатели ще отразяват всички екологични, икономически и социални фактори, оказващи влияние върху ефективността на контролната дейност в горските територии. Те ще се следят ежегодно и публикуват в самостоятелен национален доклад. Всяка година ще се изготвя и публикува баланс на облата дървесина в България с източниците на информация. Двете страни се договориха също, техни експерти да обсъдят в работен порядък и представят на ръководството на ИАГ доклад с общи предложения за мерки и политики за ограничаване на незаконният дърводобив в горите.

ЮНЕСКО: Всяко бъдещо развитие в буферните зони на Пирин трябва да бъде предшествано от стратегическо планиране

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 15:30

Коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България“ съобщава, че решението на Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО за Пирин вече е публикувано официално и от него става ясно, че твърденията на вицепремиера Валери Симеонов за това, че ЮНЕСКО разрешава строителство в парка, са спекулации.

ЮНЕСКО продължава да настоява да не се предприемат действия в Пирин, без ефектът им да бъде внимателно оценен.

Какво реши ЮНЕСКО:

1.    Комитетът за световното наследство изисква от държавата каквото и да се изгражда в буферната зона (ски зони Банско и Добринище) на обекта (където е основният интерес за изграждане на ски писти), то да бъде водено и предшествано от стратегическо планиране (точка 6 на решението).

2.    В подточка 6b на решението, комитетът детайлизира горното изискване по отношение на изменението на сега действащия план за управление и задължава държавата спешно да подложи на стратегическа екологична оценка (според българските закони „екологична оценка”) устройственото планиране, основано на измененията от декември 2017 г. Комитетът посочва, че държавата трябва да изпрати копие от екологичната оценка за преглед от IUCN.

3.    В подточка 6c на решението, комитетът конкретизира по аналогичен начин своите изисквания към точка 6 и към подготвяния нов план за управление, като изрично посочва, че е необходимо за неговото приемане да бъде завършена процедура по стратегическа екологична оценка. Освен това комитетът посочва, че до нейното приключване и приемането на плана не следва да се правят каквито и да е било нови изменения на сега действащия план.

4.    В подточка 3 и 6а на решението, комитетът посочва, че следва да се спазват решенията на съда по отношение на стратегическа екологична оценка на подготвяния нов план за управление по течащото в момента дело. По този начин органите на конвенцията показват своето уважение към българската държава и нейнaта съдебна система.

5.    След окончателните решения на съда, държавата да гарантира, че новият план за управление адресира в пълнота всички потенциални заплахи за изключителната универсална стойност на обекта и ясно описва как целите на управление, зонирането и ползването на териториите в Пирин ще допринесат за увеличаване на изключителната универсална стойност на обекта и за предотвратяване на увреждане на неговата цялост. Така както изисква докладът на IUCN след мисията си от март 2018 г .

Във връзка с взетото решение на Комитета за световното природно наследство, от коалиция „За да остане природа в България“ подчертаваме, че: 

Стратегическото планиране в националните паркове се определя от Закона за защитените територии, който казва, че водещи за всички дейности са плановете за управление(чл.11 и чл.21 от закона).

Ски-зоните се явяват буферна зона за ЮНЕСКО, но са част от националния парк и от две Натура 2000 места. Съответно изискванията на българското и европейското законодателство няма как да не бъдат спазвани там. В рамките на делото пред втората инстанция на Върховния съд, по което трябва да се реши дали актуализацията на плана за управление на парка подлежи на екологична оценка, жалбоподателите от страна на Коалиция „За да остане природа в България” поискаха от съда да изпрати запитване до съда на ЕС по този въпрос (т.нар. преюдициално запитване).

АптекиБонус – новата кампания на Синджента продължава до края на август

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 14:50

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!!!

АптекиБонус – новата кампания на Синджента за агроаптеки продължава до края на август.

За голямата награда и правилата на кампанията може да научите повече на сайта на фирмата: www. syngenta.bg.

Обявено е вторично огнище на чума по дребните преживни животни в град Болярово

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 13:36

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев е обявено вторично огнище на чума по дребните преживни животни в град Болярово. Огнището е вторично, защото е възникнало в стадо, чийто собственик има роднинска връзка с фермер от село Крайново, където преди това беше открито огнище, т.е. то е свързано е с вече установен случай, съобщават от БАБХ.

Още 61 хиляди лева обезщетения се превеждат за фермери от Странджа и Крайново, чиито животни бяха евтаназирани заради чумата.

Изплащането в Странджа е от 11,30 часа, а в Крайново – от 13 часа. По банков път са преводите за стопани, подали молба за изплащане по банков път. Останалите се получават на касите на общините.

Промени в нормативни актове ограничават емисиите от горивни инсталации

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 12:29

Правителството прие наредба, с която се транспонира основна част от изискванията на директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. С промените се намаляват рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Това ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, съгласно Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух.

Изменя се също Тарифата за таксите, събирани в системата на Министерството на околната среда и водите и се въвеждат нови за регистриране на средни горивни инсталации.

Променя се и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с което се постига съответствие с европейското законодателство.

С изменение в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, се въвежда нов срок за докладване пред ЕК, което е във връзка с изискванията на европейска директива.

Всяка заповед, издадена от изпълнителния директор на БАБХ, е на базата на протоколи с положителни проби

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 11:18

Всяка заповед, издадена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, е на базата на протоколи с положителни проби. Всички проби са качени на сайта на Агенцията. Междувременно продължава дезинфекцията на входа на населените места под усилен контрол и в присъствието на екипи. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на брифинг в сградата на МВР след провеждане на Междуведомствения координационен щаб.

В две от стадата има констатирана положителна проба – едното в с. Шарково и друго - в Болярово. Задължителната процедура – евтаназия на животните временно се отлага. Животните на баба Дора не са били на оборен режим, били са контактни със заразени стада и е необходимо също да бъдат евтаназирани.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев посочи, че заедно с министъра на земеделието искат да бъдат  изслушани  утре в Народното събрание.  Целта е оперативният щаб за борба с чумата по овцете и козите да получи подкрепа от депутатите за мерките за ограничаване на заразата. Решено е и да се сформира местен координационен щаб в Болярово.

Засилват се мерките, охраната и действията за задържане на огнищата, като по този начин се предотвратява разпространението на заразата.  Важно е да се ограничи движението. Министър Радев призова всички, които не са от района и мислят, че помагат на някого, да се допитват до местния координационен щаб.

Холандският научно-изследователски кораб „Пелагия“ ще изследва климатичните промени в Черно море

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 10:31

Научно-изследователският кораб „Пелагия“, плаващ под холандски флаг, получи разрешение от българското правителство за престой в акваторията на страната за провеждането на океанографска експедиция. Тя се фокусира върху изучаването на климатичните промени в района на Черно море за последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата. Експедицията ще се осъществи в периода от 16 до 22 август т. г. и е част от две взаимосвързани научни програми на Нидерландския център за земни системи и на института Шонген за анаеробна микробиология, ръководени от Нидерландския институт за морски изследвания.

Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Нидерландската организация за научни изследвания и Европейския изследователски съвет. Ръководител на експедицията е д-р Лаура Вилануева, а от българска страна ще вземе участие старши научен сътрудник Любомир Димитров от Института по океанология към Българска академия на науките във Варна.

Ветровито време с променлива облачност ни очаква днес

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 10:01

Днес ще се задържи ветровито. Ще духа умерен временно до силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива - често значителна и на места, главно в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24° и 29°, за София - около 24°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ към БАН.

В планините облачността ще е по-често значителна и на места след обяд ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 10°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен временно до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са 26-28°. Температурата на морската вода е 23-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

На 19.07.2018 слънцето ще изгрее в 06:05 часа и ще залезе в 21:00 часа. Продължителност на деня 14:55 часа.

На 19.07.2018 луната ще изгрее в 13:21 часа и ще залезе в 00:37 часа. Осветеност на диска в 0h UT 41 %. Фаза на луната: първа четвърт.

Информация за компенсациите и подпомагането във връзка с чумата по дребните преживни животни

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 09:33

  1. Обезщетения на засегнати овцевъди с овцете – майки и кози – майки
  • На пострадалите земеделски стопани, във връзка с възникналите огнища на

заболяването чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол (общ. Болярово и общ. Елхово)  и обл. Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Средец и общ. Царево) се предоставя подпомагане от типа de minimis за покриване на загуби от нереализиране на мляко, ценови разлики на изкупена продукция и затруднения при изхранване на животните.

Единичната ставка за една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 47 лв. обл. Ямбол и обл. Бургас;

  • За трите общини в обл. Ямбол (общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа), в

които бе наложена едноседмична възбрана за продажба на сурово мляко, се предоставя подпомагане за пропуснати ползи от реализация на първична земеделска продукция (овче и козе мляко), като единичната ставка е в размер на 14 лв. за една овца-майка и/или коза-майка;

  1. Предоставяне на помощ de minimis за всички животновъди, които отглеждат

дребни преживни животни и не попадат в засегнатите от заболяването области - единичната ставка е в размер на 7 лв.

*Забележка: Престои на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ да се разгледа предложение за увеличаване с още 8 лв., което ще доведе и до повишение на всички ставки по-горе.

 Срок за подаване на заявленията: от 19 юли 2018 г. до  31 август 2018 г.

За улеснение на пострадалите животновъди заявления се подават  в съответната Областна дирекция (ОД) на ДФ ”Земеделие” - гр. Бургас и гр. Ямбол, отдел „ПСМП“ или в Общинските служби „Земеделие“ към МЗХГ, в следните общини: Болярово, Елхово, Стралджа, Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево

Срок за изплащане на помощта: до 5 работни дни след подаване на заявлението.

Общ бюджет: 10 342 046 лв.

  1. Подпомагане кампания директни плащания 2018 г.

Всички пострадали животновъди, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2018 г. (схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) и схема за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол) ще получат подпомагане, вкл. за евтаназираните животни, като за тях няма да се изисква доказване на реализирани количества мляко и/или млечни продукти.

Аналогично, кандидатите по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, ще бъдат допустими за подпомагане по схемата. За целта кандидатът и/или упълномощено от него лице трябва да попълни и подаде в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и общинските служби по земеделие на територията на засегнатите общини от областите Бургас (Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец, Царево) и Ямбол (Болярово, Елхово), формуляр по образец за форсмажорното обстоятелство, с представени доказателствени документи за събитието.

  1. Обезщетения за евтаназирани животни.

Животновъдите с евтаназирани животни получават обезщетения, които са

изчислени по видове и категории животни, като е отчетена пазарната цена, теглото на животното и неговата развъдна стойност. Така се формират два вида обезшетения за стокови животни и такива под селекционен контрол.

При стоковите животни, обезщетенията варират, както следва:

Категория животни

Цена за 1 животно

Агнета до 6 месеца за угояване

140

Шилета от 6 до 12 месеца за угояване

160

Шилета от 12 до 18 месеца за угояване

160

Овце за угояване

190

Ярета до 6 месеца

140

Козлета от 6 до 12 месеца за угояване

160

Кози за угояване

190

 

При определяне индивидуална цена на всяко животно под селекционен контрол са отчетени и племенната стойност на животното на база неговата млечност, поредността на лактацията, като за  мъжките разплодни животни получената крайна стойност се удвоява.

 

среден минимален размер лв.

среден максимален размер лв.

овца-майка

234,66

436

коч

690

713

 

Към 18.07.2018 г. са изплатени обезщетения на собствениците на убитите животни от заболяването „чума по дребните преживни животни“ общо 416 413, 52 лв. за 1 530 броя животни. Разпределението по области е следното: за област Ямбол са обезщетени общо 1 356 броя животни на стойност 119 192, 62 лв., за област Бургас общо 474 броя животни на стойност 297 220, 90  лв.

Установени са лица, извършващи електроулов в р. Вит

Agro.bg - Вт., 07/19/2018 - 09:12

На 16.07.2018 г. около 21,:0 часа при извършена проверка от служители на „РК“ Плевен на река Вит в района на с. Дисевица, са установени лица, извършващи електроулов с апарат от брега. При приближаването на служителите на ИАРА лицата се разпръскват и преминават на отсрещния бряг на реката, оставяйки рибата и апарата за електроулов. Рибата е върната обратно във водата, а апарата, кепчето и акумулатора са на съхранение в офиса на „РК“ Плевен.

612 са новорегистрираните трактори до 30 юни 2018 г.

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 17:54

Запазва се стабилен пазарът на агротехника у нас. Това показва справка на регистрираните нови колесни трактори и зърнокомбайни за първото шестмесечие на 2018 г. При тракторите на първо място е John Deere със 127 трактора, следван от New Holland със 101 трактора, като традиционно третото място е за Kubota. Общо регистрираните нови колесни трактори до 30.06.2018 г. са 612 броя. За същия период през 2017 г. са били 605 броя.

Регистрираните комбайни за първото шестмесечие на тази година са 94 броя, при 92 броя за същия период през миналата година. Докато през 2017-та водеща позиция е имала марката CLAAS, то сега на първо място по продажби е John Deere с 33 броя. CLAAS е на второ място с 25 регистрирани комбайни, следвана от Ростселмаш, CASE IH и New Holland – съответно с 10, 8 и 7 машини.

Приема се нова методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 17:38

Министерският съвет прие нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“. Тя предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите. Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен и икономически ефекти.

Прилагането на новата методика ще допринесе за по-справедливо и балансирано разпределение на разходите и повишаване на ефективността на услугата. Предлагат се подобрения и улеснения, както за доставчиците на услугата „Доставка на вода за напояване“, така и за ползвателите.

Животновъди от цялата страна излязоха на протест заради принудителната евтаназия на домашните животни

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 17:07

Всичко, което искахме, всички наши искания бяха удовлетворени. Получихме оставките, които искахме. Това съобщи Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация на протеста пред Министерски съвет, съобщава btv.bg.

"Нашето искане беше 20 лева де минимис, това, което получаваме е 15 лева. Всички компенсации за наредба 3 ще бъдат изплатени в бюджета за 2019 г. Средствата, предвидени за 2018 г. ще бъдат изплатени в срок. Нашите протести приключват в момента, в който са ни удовлетворени исканията", каза още Караколев.

Исканията за оставки ще бъдат удовлетворени – това е подписано в споразумението. По отношение на искането за „де минимис“, което към момента е 7 лв., получих уверение от премиера, че наесен ще получим допълнителни средства, така че на този етап с наши разчети, които имаме по бюджета на нашето министерство, ще можем да го увеличим на 15 лв., но не и на 20 лв., тъй като става голямо за възможност за изплащане", заяви и земеделският министър Румен Порожанов.

По думите му предстои правенето на анализ от гледна точка на производителите и на негова база може да има корекции в бюджета за следващата година.

По-рано днес гневни фермери направиха опит да нахлуят в сградата на Министерски съвет, след като премиерът Бойко Борисов не се яви пред тях, за да отговори на техните въпроси.

Разярените протестиращи едва бяха удържани от жандармерията, която предотврати тяхната атака. Протестиращите скандираха „Оставка“, чуваха се мощни освирквания.

Животновъди от цялата страна излязоха днес на протест заради принудителната евтаназия на домашните животни. Те настояваха за оставката на земеделския министър Румен Порожанов и директора на БАБХ Дамян Илиев. Овцевъдите изляха мляко и запалиха бала вълна пред сградата на Министерския съвет. Прозвуча траурен марш, а след него и химна на България.

Популацията на мурсалски чай в Родопите е стабилна, показа проверка

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 16:22

Популацията на мурсалски (Пирински) чай (Sideritis scardica Grisb.) в Родопите е стабилна установиха при извънредни проверки експерти от  РИОСВ – Смолян, Регионалната дирекция по горите и Държавно горско стопанство в Смолян. Проверени са най-големите находища на мурсалски чай в областта – землищата на Девин и Мугла, община Смолян. На площ от над 120 хектара са установени туфи с до 20 цветоносни стръка в начална фаза на цъфтеж. Не са констатирани лица,  събиращи билки от лечебното растение. 

Проверките са във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите, с която се въвежда забрана за събиране на мурсалски чай от естествените находища, включително за лични нужди. Тя цели подобряване на състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение. Проверки ще бъдат извършени и в други райони с естествено разпространение на вида до приключване на цъфтежа. Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит,  включен в Червената книга на България със статут на застрашен. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи от 1000 до 2000 метра надморска височина. Основен отрицателно действащ фактор за вида е активното събиране на растението с търговска цел, което би могло да доведе до пълното унищожаване на популациите.

Премиерът Борисов освободи зам.-министър Цветан Димитров

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 15:22

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободен Цветан Димитров. Решението на премиера е взето след срещата на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на протестиращите животновъди.

Министър-председателят Борисов разпореди на министър Порожанов да освободи също така директорa на дирекция „Животновъдство“ Златка Възелова, директорa на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ Георги Праматаров, както и съветника на министъра Бойко Синапов.

Започна кампанията по прибирането на рапицата в Украйна

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 14:55

Прогнозите са за добра реколта заради благоприятните климатични условия. Ожънати са 50 процента от площите, а добивите се изчисляват на 2,3 тона от хектар. През 2017 година те бяха доста по-слаби – малко над 2 тона от хектар.

На базата на засетите близо 1 милион хектара от агроведомството прогнозират, че тазгодишната реколта ще достигне 2,8 милиона тона. До скоро очакванията на анализаторите бяха за 2,6 милиона тона, а миналата година стопаните прибраха едва 2 милиона тона. Това ще позволи и по-голям експорт на маслодайната култура.

В Русия са ожънати 3 процента от площите, а добивите са 1,7 тона от хектар, малко повече, отколкото миналата година по същото време. Все още е рано обаче да се твърди, че тези резултати ще се потвърдят. Прогнозата на земеделското министерство в Москва е за 1,7 милиона тона, с половин милион тона повече, отколкото през миналата година.

Екология и изкуствен интелект

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 13:59

Развитието и усъвършенстването на новите технологии вече навлиза с бързи темпове и в сферата на екологията. Изкуственият интелект представлява автоматизирана система, която има способността да анализира и да предприема конкретни действия или да прави заключения в зависимост от зададените й параметри. Това е една интелигентна компютърна програма, която би могла да бъде от огромна полза на човечеството във всеки един аспект, но крие и определени рискове.

Много известни учени и влиятелни личности са раздвоени в позицията си относно употребата на тези технологии. Сред тях бе британският физик Стивън Хокинг, който споделяше мнението, че потенциалните ползи от изкуствения интелект са безбройни, но съществува и възможността автономните машини да се противопоставят на човека. Втората хипотеза е подкрепена и от известния предприемач, който изпрати своя кола в орбита на Земята Илън Мъск. Друга британска колежка на Хокинг и световно известен покер играч Лив Боере е на мнение, че тази технология е способна да промени света.

Негативните последици, до които могат да доведат умните машини, са непредвидими, но към момента те носят значима полза в сфери като медицина, образование, сигурност и много други. Благодарение на способността на изкуствения интелект за визуално разпознаване на обекти по зададени параметри, екип от учени от Харвард, Оксфорд и Университетите в Оберн, Уайоминг и Минесота създадоха програма за идентифициране на животни.

Става въпрос за вече разработен проект, наречен Snapshot Serengeti, който се състои в наблюдение на диви животни и тяхното изучаване във всеки аспект, благодарение на инфрачервени камери. В продължение на години проектът се осъществява главно от екип доброволци, който изучава заснетите материали, описва в детайли видовете животни, техния брой, поведение и пр.

Благодарение на нововъведението всичко това ще се извършва от изкуствен интелект, който може да тълкува изображенията, да помага за точното събиране на данни и в перспектива за опазването на екологията, биологията и дивата природа. Методът ще бъде значително по-бърз и ефективен и ще спести часове ръчен труд на доброволците, извършвали тези дейности до момента.

Учените, разработващи проекта, споделят, че се вълнуват при мисълта за различните възможности и начини, по които технологията ще спомогне за важните научни проекти за опазване и изследване на биологичните видове.

По изключително интересен проект работят и българите Димитър Паскалев и Красимир Мандаджиев. Той е свързан с навлизането на роботи и дронове в агрикултурата. Идеята на двамата иноватори е да можем да обработваме насажденията си чрез робот, наречен Joypol Agrobot, който можем да управляваме от дома си. Това ще се осъществява чрез 3D очила за виртуална реалност и сензори, чрез които роботът да се задвижва. Така всеки земевладелец може да копае, сади и плеви от разстояние, благодарение на енергозависимото умно съоръжение. Тази иновация дава възможност на хората, които работят в големите градове и имат забързано ежедневие, сами да отглеждат храната си.

След обработването и събирането на реколтата идва ролята на дрона. Летателният апарат отговаря за доставянето на вече готовите и събрани култури до нашия дом. Технологията на безпилотните машинки е развита до толкова, че позволява да носят големи товари на големи разстояния, така че безпромблено биха могли да доставят реколтата директно до нашата трапеза.

Изявление на Съюза на ветеринарните лекари в България по повод ситуацията с овладяване на огнищата на чума по дребните преживни животни

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 12:58

Представителите на Съюза на ветеринарните лекари в България се обръщат към обществеността в страната по повод най-коментираното събитие в медийното и виртуалното пространство през последната седмица, породило грандиозна вълна от обществено недоволство, както поради наложените строги ветеринарно-полицейски мерки за справяне с тежката епизоотична ситуация в регион Ямбол, така и от недостатъчната информираност на обществото относно опасността, която представлява заболяването чума по дребните преживни животни.

В тази връзка ветеринарномедицинската колегия дава своята безапелационна подкрепа на ветеринарните лекари, борещи се с опасната болест на територията на ямболска област и се обявява остро против оспорването на нашия професионализъм, против политизирането и извличането на изгода от човешкото нещастие, против езика на омразата и ксенофобията.

През месец юни 2018 година болестта чума по дребните преживни животни проникна за пръв път, както на територията на Република България, така и на територията на Европейския съюз. Това е ново за нас заболяване, чийто причинител е РНК вирус от семейството на Парамиксовирусите. Болестта засяга дребни преживни животни-овце и кози, силно заразна е, но към момента не е опасна за човека.

Наличието на този вирус в животни от стадата в Ямболско е потвърдено двукратно. Първите положителни резултати са установени в акредитирана лаборатория за особено опасни инфекции в Република България и същите положителни резултати са потвърдени в лаборатория, акредитирана за чума по дребните преживни животни в Република Франция. Не съществува никакво съмнение, че точно този вирус е проникнал на територията на нашата страна.

До този момент прави впечатление, че не всички животни са заразени с вируса, а и не всички животни, дали положителен резултат за наличие на вируса, демонстрират същите клинични и патологоанатомични признаци, които са описани в по-старата медицинска литература. В тези източници е посочено, че смъртността е висока, а козите боледуват от свърхостра форма. За сравнение – на територията на Мароко и други държави, където болестта проникна за пръв път сравнително скоро, местните ветеринарните лекари също са посочили, че от чума боледуват основно овцете, а козите остават дори незасегнати.

Болестта чума по дребните преживни животни е класифицирана като особено опасна, силно заразна и подходяща за употреба като биологично оръжие. Ето защо мерките за превенция и борба с това заболяване изискват възможно най-високото ниво на биосигурност, непозволяващо поставянето на животните под карантина.

Мерките за превенция и борба с тази болест включват умъртвяване по хуманен начин на всички възприемчиви животни на територията на една епизоотична единица, т.е. във всяко населено място, където положителен резултат е дало дори само едно животно. Всички други животни в същата епизоотична единица се считат за контактни, т.е. вече осъществили контакт със заразеното животно и представляващи висок риск за по-нататъшното разпространение на инфекцията. Мерките за превенция и борба с чумата включват и щателна дезинфекция на местата, където се отглеждат възприемчиви животни (обори, навеси, площадки), стопанския инвентар, транспортните средства и хората, които са били в контакт с възприемчивите животни, както и ограничаване  движенията на животни в и извън населените места.

Във връзка с изложеното до тук, всеки един ден престой в района на протестиращи  срещу наложените ветеринарно-полицейски мерки граждани, собственици на животновъдни обекти, на журналисти, на доброволци и представители на управляващи и опозиционни политически формации без необходимата професионална подготовка, без изискваната екипировка и без последваща дезинфекция на лично облекло, обувки и транспортни средства, опитите на тези лица да скрият и транспортират до други населени места животни с цел да ги спасят, повишава неимоверно риска от продължаващо разпространение на болестта към вътрешността на страната и обещава пагубно влияние върху овцевъдния и козевъдния отрасъл.

Екипите, на които е възложена задачата да се справят на място с развитието и разпространението на Чумата по дребните преживни животни, се състоят от магистри по ветеринарна медицина-ветеринарни лекари от Областните дирекции по безопасност на храните и от Централно управление на БАБХ с дългогодишен и богат опит в профилактиката и борбата със заразни болести по животните. Техният безспорен професионализъм и стриктното спазване на мерките за биосигурност в засегнатите населени места способства не само за ограничаване на заболяването, но и за настъпването на бърза и безболезнена смърт на контактните овце и кози, изцяло съблюдвайки правилата и изискванията за хуманно отношение към животните.

На екипите от колеги-ветеринарни лекари действително помагат лица от ромски произход, с чиито снимки бе безпардонно злоупотребено в медийното и виртуалното пространство. Тези хора не са ветеринарни лекари и категорично не извършват ветеринарномедицинска дейност, но за разлика от протестиращите граждани и политическите представители, стриктно спазват наложените мерки за биосигурност, носят предпазно облекло и оборудване, подлежат на дезинфекционни процедури и са безценни помощници на нашите колеги-ветеринарни лекари при фиксирането на животните и изнасянето на телата до определените за целта трупосъбирателни ями. Работейки рамо до рамо с нашите ветеринарни специалисти и то при изключително неблагоприятни условия-високи температури, остри миризми, задух, липса на достатъчно почивка, ограничен достъп до вода и храна и не на последно място-силно агресивното поведение на гражданите, натиска на медиите, обидите на етническа основа, цинизмите, клетвите, замерянето с тежки предмети и насилственото недопускане до обектите на контрол, правят тези хора от ромски произход наши колеги и наши приятели. Тези хора, както и ветеринарните лекари, които работят в огнищата, са герои и заслужават нашите адмирации.

Не е редно и не е морално стремежът към опазване на животните и хуманното отношение към тях да провокира сред обществото агресия към хора и техните семейства, и призиви за саморазправа с тях.

Призоваваме гражданите да не се противопоставят, да не проявяват агресия, да не пречат, да спазват законите на Република България, като пълноправна членка на Европейския съюз, и да оказват пълно съдействие на ветеринарните специалисти и представителите на органите на МВР, чиято единствена цел е да предпазят нови стада и нови животни от по-нататъшното заразяване и разпространение на болестта.

Ние се гордеем с професията си, подкрепяме изцяло действията на нашите Колеги и напомняме на обществото, че „хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният лекар лекува Човечеството“.

Автор: Д-р Михаил Бащавелов
Съюз на ветеринарните лекари в България

Споразумение за свободна търговия подписаха Европейският съюз и Япония в Токио

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 11:44

Споразумение за свободна търговия подписаха Европейският съюз и Япония в Токио. Преговорите по договора започнаха през 2013 година и приключиха преди няколко месеца.

"Това е една много добра новина за селското стопанство в Европейския съюз", изтъкна председателят на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер,  при церемонията в японската столица. По думите му от споразумението ще се възползват най-вече износителите на сирена и вино. Освен това Япония се задължава да признава и защитава 200 европейски географски наименования при храните.

"Макар че Япония и Европа са далече една от друга, в политиката имаме съвсем близки виждания. С този договор даваме ясен сигнал срещу протекционизма", допълни президентът на Европейския съвет Доналд Туск.

Първите митнически облекчения ще влязат в сила през ноември 2019 година. Тогава ще отпаднат митата за 87 процента от аграрните стоки, търгувани в двете посоки. Европа получава правото да изнася обработено свинско месо без мита, а за прясното ставката ще бъде минимална. При говеждото месо Европейският съюз получава квота от 50 хиляди тона, за които през следващите 15 години японското вносно мито ще бъде намалено постепенно от 38,5 до 9 процента. За сирената има безмитна квота в размер на 31 хиляди тона, по-малки квоти са предвидени и за краве масло, нискомаслено сухо мляко, нишесте и малц.

Подписването на споразумението трябваше да се състои още миналата сряда в Брюксел. Заради силната буря в Япония, която взе близо 200 жертви и нанесе огромни щети, Европейският съюз предложи церемонията да се отложи и да се проведе в Токио.

ДФЗ прие увеличение на помощта „де минимис“ на 47 лв. за овца/коза

Agro.bg - Ср., 07/18/2018 - 10:45

Управителният съвет на държавен фонд „Земеделие“ гласува увеличение на средствата за земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки по помощта „де минимис“. Тя е за компенсиране на допълнителните разходи заради болестта чума по дребните преживни животни. Сумата е допълнение към вече започналото от понеделник изплащане на компенсациите за евтаназирани животни.

Помощта „де минимис“ за 7-те общини от областите Бургас и Ямбол с въведени ограничения заради чумата се вдига от 25 на 40 лв. на овца/коза. Те ще получат и още 7 лв. за животно, които вече бяха приети на 12 юли 2018 г. от УС на фонд „Земеделие“ като подпомагане за овцевъдите и козевъдите в цялата страна. Така общата сума за стопаните от 7-те  общини с въведени ограничения става 47 лв. на овца или коза.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness