Агрегатор на източници

153 проекта са подадени през ИСУН за улична инфраструктура по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 17:55

На 9 юли приключи приемът на заявления за подпомагане за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Подадени са 153 общински проекта на обща стойност 174, 157 млн. лева.

Съгласно указанията за прием на проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, определеният бюджет по подмярката е в размер на 97, 790 млн. лева. В Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване е записано, че когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за процедурата надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка (ранкиране).

В едномесечен срок след приключване периода на прием, оценителна комисия класира проектните предложения по критериите, посочени в Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителния ранкинг се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА. В 14 дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.

В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.

Окончателното класиране ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите.

Обсъдиха подмерки 6.4 и 4.1 от ПРСР на среща в Добрич

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 17:10

Какви са възможностите за развиване на бизнес в малките населени места с помощта на европейско финансиране – това беше основният акцент на среща, организирана от Областния информационен център в Добрич. На събитието бяха представени възможностите, които предоставят подмерките 6.4.1 и 4.1.2 от Програмата за развитие на селските райони.

Кметове, представители на малки фирми и организации, както и земеделски стопани се събраха на информационната среща, за да намерят отговори на въпросите си как европейските пари могат да подпомогнат бизнеса в малките населени места. Атрактивна за присъстващите се оказа подмярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности. За момента обаче туризмът е изключен от нея, уточни Геновева Друмева управител на ОИЦ - Добрич.

Кандидатите могат да инвестират в закупуването на земя, сгради, оборудване и машини за подпомагане на производството или услугите. В проектите могат да се включат ремонти и реновиране на съществуващи сгради или халета, в които да се развиват неземеделските дейности. Кандидатстването по подмярка 6.4 става чрез разработване на бизнес-план:

Все още процедурите по подмярка 6.4 са в процес на обсъждане.

За да бъдат актуални бизнес-предложенията на кандидатите, те трябва добре да се запознаят с допустимите дейности по подмерките. Шанс за одобрение дават критериите за оценка на проектите. Допълнителни точки носят инвестиции за „зелена икономика”, проекти за създаване на нови работни места или развитие на занаяти.

Подробности гледайте в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Галина Недкова

Министър Димов запозна кметовете от района на Рила с мерките за изпълнение на осъдително решение на Съда на ЕС

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 16:33

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес в Благоевград с кметовете на общините в района на Рила планина, за да ги информира за мерките, които ще бъдат предприети от страна на държавата във връзка с осъдителното решение на Съда на ЕС, с което България е задължена да определи нова защитена зона за опазване на дивите птици, обхващаща ниските части на Рила планина. Целта на срещата беше местните общности да бъдат запознати с мерките, които ще бъдат предприети, и да се намери баланс между опазването на природата и развитието на общините в района на новата зона.

На 26.04.2018 г. Съдът на Европейския съюз постанови Решение по дело С-97/17, Европейска комисия срещу Република България, съгласно което „като не е обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, Република България не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици“. Решението на Съда на ЕС е установително, като с него не се налагат финансови санкции на България. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз ако Съдът установи, че държава членка не е изпълнила свое задължение, тя е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на съдебното решение. Всички органи на съответната държава трябва да осигурят изпълнението на решението в кратки срокове, посочи министър Димов.

След като ГД „Околна среда“ към ЕК изиска от страната ни да съобщи какви мерки е предприела, за да се съобрази с обявеното Решение на Съда, България пое ангажимент през лятото на 2018 г. да внесе за ново разглеждане от Националния съвет по биологично разнообразие предложението за нова защитена зона за птиците BG0002129 „Рила буфер”. След това зоната трябва да бъде определена с решение на Министерския съвет.

Министърът запозна кметовете с обхвата на последното предложение за определяне на защитена зона за опазване на дивите птици в останалата непокрита от зони част на орнитологично важно място „Рила“. Предмет на опазване в проектозоната, съгласно това предложение, са 17 вида птици, посочени и в съдебното решение.

Зам.-министър Цветан Димитров: Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 15:28

„Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта. Ще се регулират взаимоотношенията между производители и преработватели, за да не се стига до случаи  на свръхпроизводство, ниски цени и недоволство  от двете страни “. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на дискусия за обсъждане на проектозакона за розата в Казанлък.

По думите му  розите и розовото масло са традиционен поминък за българина от векове и е редно да бъдат със специален статут в българското законодателство.  „Законодателната рамка, която със съвместни усилия разработваме  ще бъде представена от министъра на земеделието на народните представители още тази година. Законът от една страна ще защити поминъка на хората, а от друга ще даде възможност този български продукт да  бъде на необходимото ниво, както в България, така и по света“,  посочи заместник - министър Димитров. Той уточни, че  все още има прецизиране на текстове, които са в процес на дебат, като един от тях са контролните механизми.

Участниците в дискусията  се обединиха около тезата, че е необходимо да действа контролен механизъм, който не трябва да спъва пазарните отношения. 

„Крайният резултат от прилагането на новия Закон за розата е защитата за хората, които произвеждат този продукт и те да получат достойна отплата за своя труд“, обобщи заместник-министърът.

Момчил Неков: ЕК предлага новата ОСП да е по-екологична, но не предлага финансова подкрепа за опрашването

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 14:48

„Това, което ме изненадва в предложението на Европейската комисия /ЕК/ за новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, е, че искаме следващата ОСП да бъде по-зелена, по-екологично насочена, но в направените предложения липсват предложения за една от най-важните услуги, без които европейското земеделие не би било същото, а именно опрашването“. Това заяви евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на обсъждане на мнения, относно предложенията на ЕК за ОСП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.
 
Евродепутатът обърна внимание на своите колеги, че в изготвените текстове липсва предложение за финансова подкрепа в бъдещата ОСП за опрашването.
 
„Да, приветствам ръста с близо 70% на националните пчеларски програми, но без адекватно подпомагане на опрашването, което трябва да бъде отразено и през първи стълб, европейското пчеларство променя облика си драстично. Без директна подкрепа за опрашване, този сектор ще продължава да се свива, а от това губим ние - защото близо 80% от видовете отглеждани в Европа имат нужда от опрашване“, коментира Неков.
 
Относно регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Момчил Неков заяви, че има логика в изготвянето на стратегическите планове. „Те дават възможност на държавите да развиват земеделието си по начин, подходящ за техните условия и специфики, но за съжаление, поне в някои държави има малформации, които подобна мярка за по-силна роля на държавите, е непродуктивна“, каза Неков.
 
Той даде два примера от България: „В сегашната ПРСР по мярката за биологичното земеделие у нас парите свършиха на втората година. Няма да коментирам причината, но е факт, че в България няма нов прием по мярката и едва ли ще има до края на програмния период. Друг пример е свързан с обвързаната подкрепа при производството на тикви, когато беше постигнат ръст на площите засадени с културата от близо 21 000 %“.
„Подобни ситуации се получават заради решения на ръководствата на съответните министерства и национални органи. Въпреки логиката в стратегическите планове, аз имам сериозни опасения за тяхното успешно прилагане във всички държави“, допълни Неков.

България и Румъния ще координират позициите си за бъдещето на ОСП

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 14:01

„Особеностите на българското и румънското земеделие са сходни и двете министерства трябва да обединят усилия за решаването на общите проблеми свързани с ОСП  и търговията със селскостопански стоки“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов  по време на работна среща с румънския министър на земеделието и развитието на селските райони Петре Деа.

В Букурещ, двамата министри се договориха за координиране на позициите на България и Румъния и разширяване на  сътрудничеството между двете страни в предстоящите преговори, както и обмен на информация относно превантивни действия за недопускане на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

Министър Порожанов подчерта, че министър Деа и неговият екип могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на експертите в МЗХГ във връзка с подготовката на румънската страна за предстоящото им Председателство на Съвета на ЕС.

По време на посещението двамата министри посетиха стопанство за отглеждане на зърнени култури, ферма за едър рогат добитък, лозови масиви и месопреработвателно предприятие.

ДФЗ публикува цифровите данни за заявените площи от Кампания 2018

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 13:08

ДФ „Земеделие“ публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2018, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.

Данните могат да се изтеглят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се намира на началната страница на уеб сайта на фонд „Земеделие“.

Достъпът до системата e възможен посредством потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.

Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

        • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели

        • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите

    • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел

        • BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели

        • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите

     • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните. Информацията е достъпна и чрез Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие".

Сирене и мляко от Родопите на фестивала „От нашата ферма – с любов за вас!“

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 12:08

Опитвали ли сте овче сирене и кисело мляко от Родопите? Дори и да сте, не пропускайте шанса да дойдете на дегустация на сирене и мляко от Чепеларена  Фестивала на 11 юли, както винаги в 12 часа.

Младият Димитър Калфов отглежда овце над Чепеларе при надморска височина над 750 метра. Работил е в чужбина, но се върнал в България с идеята да помогне на дядо си в гледането на овцете. Направил и следващата стъпка: регистрация по Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните за преработка и преки продажби. И сега семейството правят овче кисело мляко и сирене, което има голям успех на Фестивала на „Произведено във фермата“.

Според проучвания  на Института по криобиология и  хранителни технологии към Селскостопанската академия сиренето, произведено от мляко на планински породи овце,  отглеждани в Средните Родопи, държи световния рекорд  по съдържание на биологично активни вещества, които подпомагат превенцията на сърдечно-съдовите, мозъчно-съдовите  и онкологичните заболявания.

Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10:30  до 18:30 часа пред Министерството на земеделието.

Фестивалът предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, биволско и козе сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и  сиропи, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, ядки, печена тиква и тиквени семки, био вино, био оцет, био чай, био гъби шийтаке, сезонни плодове и зеленчуци, пресни и сушени билки и подправки, козметика, цветя… Редовно гостуват производители на сувенири и бижута.

Запазена марка на Фестивала са демонстрациите и дегустациите на фермерски храни и рецепти.

Проектът Фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА в партньорство с Район „Красно село“ и Сдружение  „За Земята“ , както и с финансовата подкрепа на Програма Европа – 2018 на Столична община.

Всички фермери и производители са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Министерството на земеделието, храните и горите  или по Закона за храните. Много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от проекта „За Балкана и хората“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Избираш DEKALB, печелиш с рапицата

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 10:50

Селекцията на Монсанто в рапица е сред най-предпочитаните у нас - изпитана, адаптивна и издръжлива на климатичните провокации. Фермери от различни региона на страната за поредна година го потвърждават. Един от тях е Красен Генчев. От 7 години той отглежда рапица в сливенски регион. Последните 5 години на сто процента залага хибриди DEKALB на Монсанто. Избора си фермерът аргументира с това, че те са устойчиви на болести и неприятели, адаптивни са и с много разклонения и шушулки, които не се разпукват. Не на последно място е стабилният добив, който фермерът отчита през годините. Поради силното заплевеляване на полетата си той залага на Клиърфийлд технологията. За следващата рапична кампания на 50 % от площите си г-н Генчев ще заложи на хибрида ДК Иминент CL, 30 % на ДК Имарет CL, а на останалите  площи- на новата селекция на Монсанто, която за първа година ще е на пазара.

По рапичните полета край Асеновград също разпознаваме селекцията на Монсанто. От стопанството на сем. Телкиеви се ориентирали към отглеждане на рапица преди две години, след посещение на поле на техен колега, засято с хибриди на Монсанто. Впечатлени били от състоянието им в сравнение с конкурентни продукти. В ЗК Бъдеще в село Бъдеще също отглеждат рапица за втора година. И както повечето стопани у нас и кооперацията предпочела хибридите на Монсанто заради качествата им и високия потенциал за добив. Друга причина за избора е застраховката, която предлага компанията при непоникване на посевите с рапица.

Автор: Валери Станев

НИМХ обявява жълт код за потенциално опасно време със значителни валежи и гръмотевици в 8 области от България

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 09:53

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките  през последното денонощие  са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни повишения на речните нива са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър ( +61 см), както и по във водосборите на  р. Вит (до +144 см при с. Биволаре), р. Осъм (до +298 см при с. Изгрев), р. Янтра (до +82 см при с. Каранци). По-значително понижение е отчетено на р. Русенски Лом при с. Божичен -86 см. Регистрираните изменения в басейна са от -74 см до +47 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са от -1 до +8 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие, водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Арда - до -27/+35 см (на р. Арда при гр. Вехтино), за водосбора на р. Марица до -29/+38 см (на р. Банска при с. Добрич), и за водосбора на р. Тунджа - до -24/+29 см (на р. Беленска при гара Чумерна). Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили. Незначително повишение вследствие оттичане е регистрирано в долното течение на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от -15 до +13 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат  в следобедните и вечерни часове на 9 юли  - в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Искър), както и във водосборите на р. Вит, Осъм и р. Янтра и в сутрешните и обедни часове на 10 юли  – във водосбора на р. Янтра (в притока ѝ р. Росица). Днес и утре вследствие оттичане ще има значителни повишения на речните нива в долните части на основните реки. От следобедните часове на 10 юли  ще започне понижение на речните нива. На 11 и 12 юни понижението на речните нива ще продължи.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от поройни наводнения

 • В следобедни часове на 9 юли – във водосбора на р. Огоста (над яз. Огоста),  и във водосборите на р. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица (приток на р. Искър);
 • Във вечерните часове на 9 и  срещу  10 юли  – в горните части от водосборите на реките Вит и Осъм;
 • В сутрешните часове на 10 юли – в долните части от водосбора на р. Вит, в средните и долни части от водосбора на р. Осъм, във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра) и във водосбора на р. Янтра преди вливането на р. Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 10, 11 и 12 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни повишения се очакват по основната река над Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание с изключение на р. Янтра при Габрово, където днес се очаква да премине жълтия праг.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 юли ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и  утре нивата във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес са възможни незначителни повишения на водните нива, вследствие на валежи, днес - главно в южночерноморските реки, на 10 юли - в целия басейн. На 11 и 12 юли речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес вследствие на валежи ще има повишения на водните нива на реките, като по-значителни ще бъдат повишенията - днес в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 10 юли в планинските части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горните и средни части от водосбора на р. Марица както и в Старопланиниските и Родопските притоци на р. Марица (р. Тополница, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Стряма, р. Рахманлийска, р. Сазлийка, р. Чепинска, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска). От следобедните часове на 10 юли ще започне понижение на речните нива. Вследствие на оттичане ще има повишения по основната река Марица в средното и долно течение до 12 юли.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от поройни наводнения:

 • В сутрешните часове на 10 юли във водосбора на р. Тунджа (между яз. Копринка и яз. Жребчево), и във водосборите на р. Омуровска, р. Старата река и р. Съзлийка (притоци на р. Марица);
 • В следобедни часове на 10 юли – във водосбора на р. Стара река (Костенецка) и р. Крива река (притоци на р. Марица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 10 юли и ще се задържи над него до сутрешните часове на 12 юли ;
 • Водното ниво на р. Марица при Първомай има вероятност да достигне до жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 11 юли;
 • Водното ниво на р. Марица при Свиленград има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 12 юли.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Според последните симулации водното количество на Черна река при Смолян не се очаква да достигне жълтия праг на внимание през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в Рилските и Пирински притоци на реките Места и Струма. На 11 и 12 юли речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане на 11 юли са възможни повишения в средните и долни части на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 10 юли 2018 г. НИМХ обявява жълт код (предупреждение от първа степен ) за потенциално опасно време със значителни валежи и гръмотевици в осем области от България - Плевен, Ловеч, В. Търново, Габрово, Русе, Търговище, Ст. Загора и Сливен.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.07.2018 г. е 5 012,0 млн. м3 и представлява 77,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 76,5% от общия им обем;
 • напояване – 64,7% от общия им обем;
 • енергетика – 90,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 482,952 млн. м3, което е 97,13% от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ 363,368 млн. м3, което е 93,7% от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 137,422 млн. м3, което 87,7% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

 • Язовир „Копринка“ 81,498 млн. м3, което е 57,3% от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 232,040 млн. м3, което е 58,0% от общия му обем.

 

Отделянето на метан от животновъдните ферми може да се намали с водорасли

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 09:39

Изследователи от Калифорнийския университет в Дейвис предлагат хранителен източник, който, според тях, може да помогне за намаляване на производството на метан от кравите: водорасли. Неотдавнашно проучване на университета показва, че говеда, които са хранени с експериментална комбинация от специална храна и специфичен вид водорасли, произвеждат по-малко парникови газове, отколкото своите връстници на обикновена тревна диета, пише greentech.bg.

Според Държавния университет в Пенсилвания, селското стопанство допринася за до седем процента от емисиите на парникови газове в Америка. Всеки ден свинефермите бълват въглероден диоксид и метан. До 20% от селскостопанските емисии на метан идват само от животновъдството.

За да намалят тези емисии, изследователите от Дейвис са експериментирали с новите комбинирани фуражи за крави. Сеното на кравите смесвали с до 1% от срещащите се в природата червени водорасли Asparagopsis armata. За да насърчат кравите да ядат новата храна, в нея учените добавили меласа като естествен подсладител – тя прикрива соления вкус и мирис. За да измерят ефективността, изследователите водили добитъка в специална „дихателна камера“. Там дишането на кравите било измервано за съдържанието на газове – в замяна на „бисквитка“.

Кравите, яли храната с водорасли, отбелязали значително намаляване на производството на метан, казват учените. В рамките на три двуседмични експеримента кравите, които са яли най-голямо количество водорасли, намалили производството на метан наполовина. Изследователският екип нарече констатациите „драматично намаляване на емисиите на метан“.

А променя ли се млякото на млечните крави от това? Въпреки че кравите, отглеждани с храна със съдържание на морски водорасли, произвеждат малко по-малко мляко, храната им не променя вкуса на млякото, което дават, категорични са учените. Слепият тест за вкус, проведен с участието на 25 души, открива само „млечни продукти“, подчертават изследователите. В млякото им не са привнесени каквито и да е нюанси на соленост или риба.

Преди морските водорасли да се превърнат в част от менюто на селскостопанските крави, индустрията трябва да преодолее няколко препятствия. Това включва промяна на аромата на морските водорасли, за да бъдат приятни за кравите, и отглеждането на достатъчно водорасли за селскостопански цели. Освен това отглеждането на водораслите трябва да бъде икономически изгодно за земеделските стопани.

Възстановени са разрушени информационни табели в парк „Рила“

Agro.bg - Вт., 07/10/2018 - 09:17

По сигнал от посетители на парка за посегателства Дирекция Национален парк „Рила“ извърши проверка в района на Седемте Рилски езера.

Служители от Отдел „Контрол и охрана” установиха нарушаване целостта на част от посетителската инфраструктура в един от най-посещаваните райони в защитената територия – Седемте Рилски езера. Две от табелите с информация за планинските езера са станали обект на посегателство от недобросъвестни туристи. Служители от парковата охрана своевременно възстановиха повредените и обновиха и другите информационни табели в района.

Дирекция „Национален парк Рила“ призовава гражданите за бдителност, гражданска активност и оказване на съдействие на контролните органи по места. За извършването на нерегламентирани дейности в Национален парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“ могат да подават сигнали на телефони: 0884111400; 0884111455; 0887997770; 0884111407; 0884111410.

WWF: Рибата в Европа свършва

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 17:55

Доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) показва, че състоянието на рибните запаси в Световния океан е драматично - около 33% от световните запаси на риба са подложени на свръхулов. Същевременно годишната консумация на риба нараства два пъти по бързо от нарастването на населението на Земята. За над 800 милиона души по света рибата е източник на храна, доходи и начин на живот, обвързан с рибарство или производство на риба. Трябва да обърнем световните политики, нужди и потребление в устойчива посока, ако не искаме разнообразието на риба да изчезне, предупреждава природозащитната организация WWF.

От днес Европа е изконсумирала запасите си от риба за годината. Европейският Ден на рибната зависимост отбелязва момента, от който ЕС започва да разчита само на внос на риба и рибни продукти до края на годината, за да посрещне потребителското търсене. Европа потребява много повече морска храна, отколкото може да улови в своите води или да отгледа в рибни ферми. А развиващите се страни са основен износител на риба за ЕС.

По отношение на консумацията на риба на глава от населението Португалия (55.3 kg), Испания (46.2 kg), Литва (44.7 kg), Франция (34.4 kg) и Швеция (33.2 kg) имат най-високи нива на потребление в ЕС. Заедно тези пет страни представляват около една трета от потреблението на риба в ЕС. Всеки европейски гражданин консумира средно 22,7 кг морски продукти всяка година.

Държавите, които произвеждат толкова или повече, отколкото консумират, се считат за автономни (например Хърватия, Холандия, Ирландия). По-голямата част от страните от ЕС зависят от вноса на риба, за да поддържат нивото на потребление. В страните с най-голяма зависимост от морска храна от чужди води Денят на зависимостта от риба идва по-рано: Австрия (17 януари), Словения (15 февруари), Словакия (18 февруари), Румъния (29 февруари), Белгия 30-ти), Италия (6 април), Португалия (5 май), Германия (4 май), Испания (26 май) и други.

През 2018 г. европейският Ден на рибната зависимост вече е около един месец по-рано в сравнение с 2000 г. Преди тридесет години Европа можеше да задоволи търсенето на риба от домашни води до септември и дори октомври, припомня WWF.

Въпреки че част от европейските рибни запаси са се стабилизирали - поради действия, предприети от ЕС в областта на рибарството, нивото на самостоятелно задоволяване с риба в ЕС е все още твърде ниско и свръхуловът продължава. Според Европейската комисия 41% от рибните запаси в Атлантическия океан са подложени на прекомерен улов. Тази цифра се увеличава до 88% в Средиземно море. Свръхуловът засяга и рибните запаси в развиващите се страни, които зависят в голяма степен от този ценен ресурс.

България с ръководен пост в Международната организация по лозарство и винарство - OIV

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 17:01

В периода 4–6 юли 2018 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), инж. Красимир Коев взе участие в заседания на Научния комитет и извънредната Генерална асамблея на Международната организация по лозарство и винарство (OIV) в Париж, Франция. В рамките на извънредната Генерална асамблея се осъществиха  избори за президент, генерален директор и президенти на комисии и подкомисии на OIV.

България вече има ръководен пост в OIV – Димитър Андреевски – директор на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в ИАЛВ спечели гласовете за президент на комисията „Икономика и право“.

Избрана за президент на OIV е г-жа Реджина Вандерлинде, кандидатура на Бразилия. Никоя от кандидатурите за генерален директор не постигна мнозинство от гласове при проведените три кръга на гласуване. Взе се решение изборът за генерален директор да бъде проведен отново на следващата извънредна Генерална асамблея, която ще се осъществи през месец септември т.г.

30 акта за бране на гъби в Странджа през последната седмица

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 16:07

Повече от една трета от актовете на Регионална дирекция по горите – Бургас  за последната седмица са за нерегламентирано бране на гъби. При извършване на ежедневните си проверки в района на Странджа горските инспектори от дирекцията санкционирали нарушители за бране на гъби без издадено разрешително и за увреждане на мицела на гъбата при събирането. Нарушенията са констатирани в землището на с. Белеврен, с. Звездец, гр. Малко Търново и гр. Средец. 

Тази година реколтата от гъби е значително по-добра заради дъждовното време, берачите са повече и контролът е засилен, коментират експертите.  

За последната седмица служителите по горите от бургаската дирекция са извършили 296 проверки. Проверени са 32 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти, 80 сечища, 57 МПС и 127 физически лица. Съставени са общо 37 акта за нарушения по Закона по горите и 2 по Закона за лова и опазване на дивеча.

Традиционна лятна еко регата ще чисти река Струма този уикенд

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 15:15

Тази събота, 14 юли, по инициатива на рафтинг клуб Адвенчър Нет ще се проведе добре познатата еко регата „Чиста Струма“  - едно събитие с 8-годишна традиция, чиято цел е да обърне внимание върху опазването на околната среда по поречието на река Струма в Кресненското дефиле. Както е известно, районът се отличава с уникален континентално-средиземноморски климат и  богата флора и фауна, което го прави предпочитана дестинация за еко туризъм.

И тази година добре дошли са всички желаещи  да се включат в една атрактивна доброволческа  акция с рафтинг лодки и каяци - организатори, инструктори, приятели и почитатели на екстремните преживявания в бързи води - да обединят усилия и да съчетаят полезното с приятното, да чистят и да се забавляват.

Организаторите ще предоставят чували и ръкавици за всички ентусиасти, които ще събират отпадъци както от лодките, така и от брега – боклуци, които всекидневно се закачат в крайбрежната растителност, но и пластмасови бидони, торбички, чашки и т.н., които се спускат свободно по течението.

Сборен пункт ще бъде Адвенчър кемп, непосредствено след втория тунел от Благоевград, отбивката вдясно, а стартът на еко регатата ще бъде даден в 10 ч. Всеки включил се ще бъде награден с безплатно рафтинг или каяк спускане, а в края на деня всички участници ще се върнат обратно в кемпа, за да  отпразнуват успешната акция с щуро парти под звездите.

Драстично занижаване на прогнозите за тазгодишната зърнена реколта

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 14:07

Невижданите от години горещини и суша в големи части на Северна и Западна Европа доведоха до драстично занижаване на прогнозите за тазгодишната зърнена реколта. Подобни метеорологични условия е имало за последен път преди 15 години.

За производството на зърно и фуражните култури горещото лято ще се окаже пагубно, предполагат експерти. За Германия, Полша, Балтийските държави и скандинавските страни очакванията вече бяха силно занижени, а сега и за Франция прогнозите сочат слаба реколта, тъй като през следващите дни там се очакват изключително високи температури. От Европейската комисия също коригираха надолу прогнозата за зърното в Съюза. С оглед на метеорологичната обстановка това вероятно няма да е последната поправка. В момента части от Източна Германия изпитват невиждан глад за дъжд, незапомнен от повече от половин век насам. Подобна суша има и в северните части на страната. Месеците април и май бяха рекордно топли, а през юни температурите бяха с 2 градуса по-високи от средните. Валежи в тези региони засега не се очакват. Синоптиците предвиждат, че и юли ще е изключително горещ и сух. Количеството дъжд е доста по-малко от измереното през рекордно сухото лято на 2003 година. За Франция през следващите дни се очакват температури от около 40 градуса. Германският земеделски съюз прогнозира, че тазгодишната зърнена реколта в страната ще достигне едва 41 милиона тона, което е с 4 милиона тона под миналогодишния резултат, смятан вече за слаб. Средното количество за последните 5 години е около 48 милиона тона. Междувременно правителството в Литва обяви бедствено положение в цялата страна. Експертите в земеделското министерство смятат, че реколтата ще падне с 30 процента.

60 деца се включват в проект "Земята е домът ни"

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 13:17

Днес, 9 юли в Русе,  ще бъде даден старт на научни работилнички за деца с екологична насоченост. В продължение на седмица 60 участници от 5 до 8 клас ще имат възможност да присъстват на интересни срещи, да обменят знания, да участват в научни експерименти и да създават сами екологични проекти. Учениците сами ще станат активисти по каузите на проекта. Инициативата е по проект „Земята е домът ни“ на Сдружение „Диалог 2017“ и Образователен център „Диалог“, който се реализира по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух" с подкрепата на Фондация „Еконт“.  Партньори по проекта са РБ „Любен Каравелов“ и РИОСВ – Русе.
 
Инициативата цели да се привлекат деца от различни възрасти към идеята да живеем разумно на Земята, която е наш дом. За целта са поканени като ментори учени, изследователи, обществени личности, млади хора, които ще покажат как науката може да бъде любопитна, приложна, достъпна и как тя служи, за да бъдат хората полезни на природата.

106 обекта са проверени от РИОСВ – Хасково през юни

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 12:22

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през юни извършиха 107 проверки на 106 обекта. Дадени са 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 8 акта и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 500 лв.  Събраната сума от наложени санкции, включително за предишни периоди е 736 лв.

За нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на димитровградското с. Добрич е съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 300 лв. на физическо лице.  За реализиране на инвестиционни предложения в защитени зони без проведени процедури  са съставени актове на 4 физически лица от Харманли, Ивайловград, Свиленград и с. Минерални бани. За същото нарушение с 100 лв. са глобени и две физически лица от Хасково и Черноочене. На фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за изпускане на отпадъчни води над емисионните норми и на кравеферма в с Върбица, общ.Димитровград за липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения също са съставени актове. Както и на симеоновградска фирма за осъществяване на рибовъдна дейност за която не е подадено в Регионалната екоинспекция уведомление за инвестиционно предложение.

Поради възникнала опасност от замърсяване на околната среда е наложена  принудителна административна мярка, с която се спират дейностите по транспортиране на отпадъци от „Мит и Ко“ до площадки на „Биопоника Агра“, разположени в м.“Кърчето, с. Крепост“, общ. Димитровград. За периода са почистени три нерегламентирани сметища, две в землищата на гр. Меричлери и с. Добрич, общ. Димитровград и едно в с. Жълти бряг, община Стамболово.

На „зеления“ телефон на инспекцията са постъпили 11 сигнала, 7 от които за бедстващи защитени видове.  Ушата сова и 6 щъркела са транспортирани за лечение в Спасителен център в Ст.Загора. Три  костенурки са изпратени в Спасителния център за защита в с. Баня, общ. Несебър.

От  12  юни т.г. община Тополовград преминава под юрисдикцията на РИОСВ - Хасково. Всички заявления за административни услуги, попадащи в териториалния обхват на  тази община се подават в РИОСВ-Хасково.

Цените на основните селскостопански продукти през юни за първи път тази година тръгнаха надолу

Agro.bg - Пон., 07/09/2018 - 11:12

Цените на основните селскостопански продукти през юни за първи път тази година тръгнаха надолу, съобщават от Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Общият индекс падна с малко над процент до 173 пункта и е с почти 1 на сто под стойността от миналата година по това време.

Според анализаторите в Рим виновни за поевтиняването са Съединените щати и водената от тях протекционистка политика, в резултат на която се стигна до глобална търговска война. Заради митническите спорове между Вашингтон и Пекин паднаха най-вече цените за пшеница, царевица и соя. Така индексът за зърнените култури бележи минус от 3 процента спрямо месец май и през юни е 166 пункта. Подобна е ситуацията и при растителните масла. Техният индекс е с 3 процента надолу до 146 пункта, което е най-ниското ниво от началото на 2016 година насам. Принос за това развитие има и продължаващата ниска цена на палмовото масло. За първи път тази година има поевтиняване и на млечните продукти. С 213 пункта индексът им е с 1 процент под майския, но остава с 2 на сто над този от миналата година. Тук причината е по-голямото предлагане от страна на Европейския съюз и Съединените щати, довело до поевтиняването на сирената. Дори и лекото поскъпване на обезмасленото сухо мляко не е могло да го компенсира. При кравето масло цените остават стабилни. Съвсем леко повишение от под половин процент има при месото – до 169 пункта. Поскъпнали са овчето и свинското месо, докато телешкото и пилешкото остават на предишните си нива.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness