Агрегатор на източници

Компании планират собствен здравословен хранителен "светофар"

Agro.bg - Вт., 12/07/2017 - 08:51

Собствен етикет за съдържанието на захар, мазнини и сол ще създадат някои от водещите международни компании за производство на хранителни продукти. И сега съществуват подобни системи, при които зелена, жълта и червена точка показват доколко здравословен е даден продукт.

За разлика от досегашните системи, при които данните са посочени за 100 грама или милилитра, идеята на компаниите е те да се отнасят за съответната опаковка. Това било по-справедливо, тъй като поставянето на червена точка върху продукт, от който човек консумира малки количества, не било оправдано.

Хранителни експерти обаче критикуват предложението на производителите, като отбелязват, че не се обръща достатъчно внимание на съдържанието на микроелементи, витамини и баластни вещества. В Европа в момента има няколко различни системи, като най-известната е британската. Според специалисти за здравословно хранене във Великобритания,  този модел дава изкривени представи, тъй като поставя по-здравословен знак върху кутийка газирана напитка, обозначена с "лайт", отколкото върху чаша прясно мляко. Така излиза, че индустриално произведеният продукт е по-добър от естествения.

Ако големите компании решат все пак да поставят такъв етикет върху опаковките си, това може да принуди и по-малките играчи да последват примера им, коментират експертите.

227 килограма негодни батерии от домакинствата събраха за седмица две училища в Пазарджик

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 17:45

РИОСВ – Пазарджик инициира и проведе от 21 до 29 ноември акция за събиране и предаване за рециклиране на негодни батерии от домакинствата. Така беше отбелязана Европейската седмица за намаляване на отпадъците ‘2017. В кампанията се включиха служители на РИОСВ и учениците от пазарджишките СУ „Д-р Петър Берон” и НУ „Васил Друмев”, подпомагани и насърчавани от учители и родители. Общото количество на събраните опасни отпадъци е 227 килограма.

Акцията  на екоинспекцията се превърна в съревнование между класовете за най-голямо количество предадени батерии. Спечели го IIб клас със събрани 84 кг. батерии, следвани от VIII клас, събрали близо 66 кг., IIIв –  12,5 кг., VIа – 12 кг. и др.  В СУ „Д-р Петър Берон” бяха събрани 188 кг. от общото количество негодни батерии.

Събраните опасни отпадъци ще бъдат предадени на рециклираща компания, която предостави на екоинспекцията и  училищата контейнери за събиране на негодни батерии и презентация за ползите от рециклирането им. Това спестява природни ресурси, енергия, вредни въздействия върху въздуха и водите. За проявеното зелено мислене в действие учениците бяха поощрени с много награди.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.

Приемат се заявления за de minimis в област Бургас

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 17:07

От 6-ти до 13-ти декември 2017 г. земеделските стопани от област Бургас, с унищожени от наводненията животни, могат да кандидатстват за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Документи се приемат в Общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) към МЗХГ или в Областна дирекция (ОД) на ДФ „Земеделие” гр. Бургас, отдел „ПСМП“. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице.

Заявления за минимална помощ могат да подават животновъди, които отглеждат: кокошки, пилета, патици, пуйки, зайци, прасета, свине-майки, кози, овце, шилета, телета, понита, коне, магарета и пчелни кошери и са пострадали от неблагоприятното климатично събитие - наводнение през месец октомври 2017 г. в област Бургас. De minimis ще се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, включени в Регистър, изготвен от Областна дирекция „Земеделие“ на МЗХГ, гр. Бургас за пострадали собственици на загинали животни, в резултат от наводнението.

Финансовият ресурс на помощта е в размер на 46 000 лв. и е определен с решение на УС на ДФЗ от 27.11.2017 г. Общият размер на подкрепата на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.). Средствата ще бъдат изплатени до 20 декември 2017 г. Още информация за помощта е публикувана на сайта на ДФЗ.

Европейският индекс визуализира данните за качеството на атмосферния въздух в България

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 16:24

Информацията за качеството на атмосферния въздух в България вече се визуализира на новата онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия - Европейски индекс. След установяване на техническа съвместимост, данните в реално време са достъпни и могат да се слeдят чрез новата платформа.

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя: прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

Потребителите могат да увеличават части от картата, за да проверят качеството на въздуха и показателите за ключовите замърсители. На картата всяка станция за мониторинг е оцветена, съобразно качеството на атмосферния въздух.

Европейски индекс: http://airindex.eea.europa.eu/#_blank

ДФЗ изплати близо 1 милион лева за борба с доматения молец

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 15:41

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 994 315 лева на 149 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera). Общо заявените от тях площи са 1 652 ха.

За да получат финансова подкрепа, кандидатите по схемата трябваше да представят отчетни документи за закупените и приложени продукти за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец. Подпомагането е до 250 лв./дка (2500 лв./хектар) и има за цел да покрие част от разходените средства от земеделските стопани, направени за ликвидиране на нашествието на вредителя.

Общият бюджет по схемата за 2017 година е 1 млн. лева. Със средствата се компенсират разходите на зеленчукопроизводителите за закупуване на продукти и средства за растителна защита срещу доматения миниращ молец.

ЕК одобри Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017 – 2021 година

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 15:01

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия одобри Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017 – 2021 година, заедно с включената в нея Национална рамка за екологични дейности.

Съгласно чл. 36, параграф 1, ал.1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, във връзка с прилагането на режима за подпомагане на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците чрез оперативни програми, държавите членки са длъжни да изготвят Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци (Национална стратегия), както и Национална рамка за екологични дейности (Национална рамка). Стратегията включва: анализ и потенциала за развитие на организациите на производители на плодове и зеленчуци; обосновка на избраните приоритети; цели на оперативните програми, инструменти и показатели за постигнатите резултати; оценка на оперативните програми; задължения за отчитане на организациите на производители. Националната рамка определя неизчерпателен списък с екологични дейности, които се включват в оперативните програми и условията за тяхното прилагане. Двата документа бяха утвърдени на 27 ноември 2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите.

Националната стратегия предоставя възможност на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да получат финансова помощ от Европейския съюз и от националния бюджет за изпълнение на одобрени оперативни програми. Подадените през 2017 г. оперативни програми ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия. Националната стратегия е достъпна на електронен адрес: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciinaproizwoditeli.aspx .

Рибните ресурси от дивата природа, намаляват

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 14:37

Празникът Никулден (6 декември) традиционно е свързван с рибата и морската храна и много българи се отправят на пазар с цел да подготвят празничната трапеза. Какво обаче е отражението на нашето потребление върху запасите от риба в моретата и океаните?
Все повече българи правят избора си на риба с мисъл за опазването на запасите в моретата и океаните, показват данните на представително социологическо проучване, извършено от австрийската агенция YouGov по поръчка на WWF.

За съжаление, рибните ресурси от дивата природа, намаляват с бързи темпове и това се отразява както на околната среда, така и на хората, чиято прехрана зависи от рибарството.

Европейският съюз е най-големият вносител на риба в света и по тази причина WWF работи в редица европейски държави, включително и в България, за да насърчи отговорния избор на морска храна.

Резултатите от цитираното социологическо проучване показват, че спрямо 2015 г. нараства делът на хората, които са запознати с термина „устойчива морска храна“. 38% от запитаните през юни 2017 г. смятат, че устойчивата морска храна има сигурен и проследяем източник, което е нарастване с 6% спрямо същия период преди две години. Отново с шест на сто повече спрямо 2015 г. са онези, които са убедени, че устойчивата морска храна се бори срещу свръхулова и опазва застрашени видове. В същото време, хората, които твърдят, че никога не са чували за устойчива морска храна намаляват с над 7% до едва 26% от запитаните.

Според същото проучване, най-важно за българите, когато купуват риба, е тя да бъде прясна (70%), на следващо място е цената – 51% (възможен е повече от един отговор). Тези две стойности остават почти без промяна спрямо преди две години. Не така стоят нещата по отношение на произхода – 41% от запитаните през 2017 г. спрямо 33% през 2015 г. казват, че този аспект е важен за тях.

Темата за произхода е пряко свързана с тази за устойчивостта. Съгласно европейските правила, етикетът на всеки морски продукт трябва да съдържа името на съответния вид, включително и латинското наименование, метода на улов или на производство и района на произход. Тази информация може да бъде сравнена с препоръките на Рибен буквар 2.0, целящи да гарантират отговорния и информиран избор на риба.

Интересни данни се съдържат и в излезлия наскоро доклад на Европейската комисия относно пазара на риба в съюза. Според този документ вносът на морски продукти от трети страни в ЕС е отбелязал най-високата си точка през 2016 година и се равнява на 4,13 милиона тона. Въпреки че отбелязва лек спад, потреблението на риба и морска храна на глава от населението в съюза остава над 25 килограма на година. Заради голямото търсене в последните 8 години инфлацията при рибните продукти в ЕС е по-висока спрямо тази при останалите хранителни продукти. През 2016 година цените на морските продукти са нараснали средно с 3% спрямо стойностите през 2015 г.

Днес Министерски съвет узаконява разширяването на концесията в Пирин

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 13:51

За днешното редовно заседание на Министерски съвет е предвидено обсъждане и вземане на решение за десетократно разширяване на концесията на ски-зона Банско.

Проекторешението узаконява всички спорно и незаконно ползвани от Юлен АД през изминалите години терени. Площта за ползване се увеличава от 99,5 ха на на близо 1000 ха. Въпреки всички поети законовите пречки и международни ангажименти за опазване Национален парк "Пирин", обект от световното природно наследство на ЮНЕСКО, въпреки пределно ясните препоръки от ЮНЕСКО да не се излиза извън буферната зона, призната от Комитета на световното наследство, проекторешението дава на Юлен АД нови зони за ползване и съответно - за увреждане в националния парк.

За този огромен подарък, държавата ще получи само 30% по-високо концесионно плащане.

Проекторешението е предложено за обсъждане в МС, въпреки че по закон подобна промяна на концесията трябва първо да мине през обществено обсъждане. Бързането вероятно е за да не бъде съобразено то с готвения нов закон за концесиите, които би спрял подобни злоупотреби.

Припомняме, че концесионният договор е подписан през 2001 г. с обект на концесия близо 100 ха. 9 години след това, МОСВ доказва, че договорът не е спазен и е ползвана 60% по-голяма площ. Аргументите са, че договорът бил неясен. Трудно е да се повярва, че някой подписва договор за милиони при неяснота в договора. Ясно е, че още в началото никой не е имал реално намерение да го спазва. Днес, въпреки поредицата от незаконни действия, правителството награждава неспазването на договора с още площи, които са на всички нас.

Това решение поругава дългогодишния труд за изграждане на природозащитната наука и на мрежата от защитени територии у нас. Взето точно в навечерието на европейското председателство на България, то ще донесе негативен имидж и нови санкции срещу страната ни.

NIK Аcademy официално отвори врати

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 13:03

Първата по рода си Академия за прецизно земеделие в България - NIK Academy, беше официално открита в с. Изгрев, област Шумен. Тя идва като адекватен отговор на нуждата от внедряването на нови технологии в земеделието. За да е успешно едно внедряване, хората, които участват в процеса, трябва да са добре подготвени. И в тази връзка NIK Аcademy е част от процеса по подготовката, каза в интервю за Агро бг Иво Куманов, управител на НИК. Локацията на Центъра за обучение е съчетание от зали за обучение с места за извършване на практически занятия, включително и земеделски парцели в района, на които да се експлоатират машините в реални условия.

Реконструирахме и реновирахме стара база на МТС и създадохме едно добро място където хората да се обучават как на практика се случват нещата, а не на теория, подчерта още г-н Куманов. И още едно важно уточнение - сградата на NIK Аcademy е номинирана за Сграда на годината в категория Обучение.

„Ще започнем с тематични обучения в посока торене, пръскане, поливане, сеитба, защото няма как да надграждаме високи технологии на места, където има пропуски в основни знания. Прецизното земеделие е едно допълнение към правилното стопанисване на земеделските площи.“

В NIK Аcademy на практика ще може да участва всеки, който има желание да се образова. „Както и нашите партньори - клиентите, които са много важен фактор за да стартира и да се развива успешно тази инициатива. За нас е много важно услугата и качеството на обучението да се развиват. А за да се случи това ние имаме нужда от добра обратна връзка с нашите клиенти.“
Изграждането на новия иновативен център отнело на компанията повече от една година труд. „Инвестицията е по-лесната част. По-трудната част е човек да планира най-правилно това, което смята да реализира. Подобни центрове има изградени в Холандия и САЩ. Там те са често срещани. Добрата новина е че основно са пълни с млади хора, някои от които все още ученици. От малки те се учат на добри земеделски практики.“

Извършена проверка в с. Опицвет

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 11:55

На 05.12.2017 г. в с. Опицвет, на пазара е извършена проверка от инспектори на ИАРА София. Установено е наличие на риба от вида шаран, която се продава от търговеца без необходимите документи. На лицето е съставен акт за установеното нарушение, с който е иззет 30 кг. шаран. Рибата е дарена на дом за сираци гр. София.

Зам.-министър Атанас Добрев съдейства за осигуряване на дърва за огрев от държавния горски фонд в района на Хисаря

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 10:17

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев направи проверка в района на Хисаря. Инспекцията бе разпоредена от министър Румен Порожанов след сигнал от медии за невъзможност за регулярна доставка на дърва за огрев от общинския горски фонд за хората от няколко села.

„Държавата влезе в ролята си и оказа съдействие на местното население, така че да не страда поради невъзможността общината да си изпълни поетия ангажимент от своя ресурс”, заяви Атанас Добрев.

„Единственият горски фонд, от който може да се добиват дърва за огрев в региона, е общински и това наложи мерки за пренасочване на дървесина от държавни гори, стопанисвани от Южноцентрално държавно предприятие. Още в рамките на днешния ден бяха извършени доставки за две от най-нуждаещите се домакинства. Ще бъдат осигурени дърва по график от държавните горски стопанства и за останалите нуждаещи се хора, така че да се изпълнят поетите от община Хисаря ангажименти към населението там”, категоричен бе Добрев.

В проверката участие взеха директорът на Южноцентрално предприятие инж. Ботьо Арабаджиев, директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) Хисар инж. Добрин Иванов, както и директорът на Регионална дирекция по горите (РДГ) Пловдив инж. Мирослав Димитров.
До края на месец ноември 6-те държавни предприятия имат изпълнение на планираните количества за добив за 2017 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби на над 95%, уточни още заместник-министърът. Той посочи, че над 1,2 млн. пространствени куб. м. дърва за огрев са предоставените количества от началото на годината до края на ноември, с което са задоволени нуждите на 170 000 домакинства. Това количество е с 2% над цялото доставено количество дърва за огрев през 2016 година, когато са били 1,13 млн. простр. куб.м. Очакваният добив през тази година е завишен, като и в шестте предприятия са предприети мерки за успешното реализиране на планираните количества и доставката им в срок на домакинствата, в това число и от поразената от корояд дървесина.

Според отчетите снабдяването с дърва в страната върви ритмично, в единични стопанства има леко забавяне при доставките, поради затруднения с намирането на фирми за добив на дървесина. Продажните цени на дървата за огрев са различни в отделните държавни горски и ловни стопанства и са почти без изменение спрямо предходната година. Според данните на 6-те предприятия, при запазването на темповете на добив и благоприятни климатични условия, очакванията са до края на годината общото количество дърва за огрев, предоставени чрез директни продажби на физически лица да надхвърли миналогодишните количества с около 8-10%, или близо 100 хиляди пространствени куб. м.

Дървата за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори, като това количество ориентировъчно е в размер от около 30% от добива от държавните гори.


Атанас Добрев: Извършени са 240 000 проверки за незаконна сеч и нарушения в горите

 

Заместник-министър Добрев посочи, че в месеците преди и в началото на отоплителния сезон нарастват бракониерските набези в горските територии, което респективно рефлектира и в нарасналия брой на извършените проверки в горите. „От май досега в резултат на разпоредения интензивен контрол в горските територии от настоящото ръководство на министерството, са извършени 240 хиляди проверки, като ако през летните месеци те бяха по 20-25 хиляди средномесечно, то в последния месец достигнаха 60 хиляди”, посочи зам.-министърът. Само служителите на Изпълнителната агенция по горите са издали 600 акта през ноември и са задържали над 500 куб.м. дърва за огрев. Други над 900 куб. м. са задържали горските стражари и мобилните екипи на държавните предприятия в същия период.

Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, както и продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци и МПС.

Споразумение за спирането на стопанския риболов във водите около Северния полюс подписаха 10 държави и Европейския съюз

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 09:29

Споразумение за спирането на стопанския риболов във водите около Северния полюс подписаха 10 държави и Европейския съюз. Сред тях са Дания, Гренландия и Фарьорските острови.

Риболовът в Арктика ще остане забранен, докато не бъде направено цялостно проучване на рибните популации и другите екосистеми, се казва в споразумението. Регионът е най-силно засегнат от глобалното затопляне. Покачването на температурите там протича два пъти по-бързо, отколкото в други части на света. Това води не само до топенето на ледената шапка около Северния полюс, но и до промени при рибните популации и тяхното разпространение.

Заради отдръпването на ледовете риболовът там може да стане много доходоносен, но пък ще застраши цялата екосистема. По думите на еврокомисар, който отговаря за риболова и аквакултурите, споразумението е историческо, тъй като поставя региона под защита и затваря вратичка в международната политика за моретата и океаните. На същото мнение е и канадският министър на риболова, който нарече мораториума "правилна крачка към запазването на живота в моретата". Освен Дания и Европейския съюз, подписите си под споразумението положиха Канада, Китай, Исландия, Япония, Южна Корея, Норвегия, Русия и Съединените щати. Първоначалния срок на мораториума е 16 години. Той обхваща морска площ от близо 3 милиона квадратни километра.

Днес е денят на Св. Николай Чудотворец

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 09:19

Православната църква почита паметта на един от най-уважаваните християнски светци Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Светецът е покровител на моряците и рибарите, а днешният ден е празник също така и на банкерите. Днес празника си отбелязва и град Бургас.

Св. Николай Чудотворец е роден през 280 г. в Ликия, Мала Азия. Живял е по времето на император Константин Велики и е бил архиепископ на гр. Мир. Той присъствал на Първия вселенски събор в Никея. Умира през 325 г., оставяйки след себе си спомена за удивителните морски чудотворства при спасяването на кораби и моряци по време на катастрофите.

Българите почитат Св. Николай и като пазител на семейството, жилището и добротата. На този ден се украсява и коледната елха.

Днес се приготвя богата празнична трапеза, като основното ястие е риба. Тя се приготвя по различни начини в различните райони, но винаги от всички риби се отдава предпочитанието на шаранa. Смята се, че шаранът е "слугата" на Свeти Никола. На този ден обикновено се припомня тази история: веднъж, когато светецът в откритото море е бил уловен от бурята и поради дупката на дъното в лодката започнала да навлиза вода, той бръкнал във водата с ръка, извадил оттам един шаран и запушил дупката с него. Оттогава шаранът се счита за жертвена риба на трапезата в този ден. Поради това и празникът понякога е наричан Рибен Св. Никола.

На 6 декември шаранът не е просто гозба, а ритуал - своеобразно жертвоприношение към светеца, благодарност за закрилата в премеждия, надежда за добруване и радост, молитва за здраве и берекет. На масата се поставят и различни обредни хлябове и много постни ястия. Трапезата не се вдига цял ден и до късно през нощта е на разположение на домакини и гости. Костите на шарана се изгарят, закопават се в земята или се хвърлят в реката.

Никулден заема важно място в българската празнична традиция. Според народните вярвания, когато шестимата братя светци си разделяли света, на Николай се паднали всичките води.

Отредено му било по вода да ходи, кораби да води, по морета ветрове да спира. Той има покровителство над морските бури и урагани. Затова в този ден лодките и корабите не плават в открито море.

Празнуват всички, които носят имената Никола, Николай, Николина, Николета, Ненка, Нина, Кольо, Нико и Ница.

Зам.-министър Вергиния Кръстева ще участва в награждаването на „Агробизнесмен на България“

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 08:55

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева ще участва в церемонията по връчване на наградите в конкурса „Агробизнесмен на България“, организиран от в. „Български фермер“.

Събитието ще се проведе днес, 6 декември от 15:30 ч.  в хотел „Маринела“, з. „София“.

Обновено портфолио на Еуралис семена при пролетните култури

Agro.bg - Ср., 12/06/2017 - 08:54

Нови хибриди царевица и слънчоглед представи Еуралис семена пред земеделски стопани от Североизточна България по време на техническа среща в Добрич. Портфолиото на компанията е попълнено с продуктите ЕС Инвентив ФАО 250, ЕС Фаради ФАО 340 и ЕС Дименшън ФАО 370. Те са представители на технологията Тропикал Дент и се отличават с бързо отдаване на влага.

При слънчогледа Еуралис семена излиза с добре структурирана продуктова листа. В нея присъстват хибриди от различни технологии – конвенционални, клиърфийлд, клиърфийлд плюс и сулфо технология. Новият хибрид ЕС Генералис е средно ранен, има бърз начален старт и висок атолерантност на болести. На опитни полета той е показал високи резултати и масленост до 49 %.

По време на семинара експерти от БАСФ представиха предимствата на най-новата технология клиърфийлд плюс и най-новия хербицид за иновативната генетика - Пулсар Плюс.

Автор: Галина Недкова

Министър Димов пред ООН: Да търсим работещи решения срещу замърсяването

Agro.bg - Вт., 12/05/2017 - 18:02

„Гаранцията за успех в борбата със замърсяването е всички ние да работим съвместно за ефективни и ориентирани към резултатите решения“. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов пред делегатите на третата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда. Сесията се провежда под мотото „Към свободна от замърсяване планета“ в седалището на Програмата на ООН по околна среда в гр. Найроби, Кения, в периода 4-6 декември 2017 г.

В рамките на заседанието на високо ниво министър Димов направи изказване, в което представи ангажимента на правителството за повишаване качеството на въздуха. Едно от основните събития на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в сектор околна среда ще бъде организираният съвместно с Европейската комисия 21-ви Европейски форум „Екоиновации за качество на въздуха“ (5-6 февруари 2018 г., София), посочи министърът.

ЕС и неговите държави членки очакват Асамблеята да приеме амбициозна, концентрирана и ориентирана към действия министерска декларация, изразяваща политическия ангажимент за ефективна борба със замърсяването.

В Асамблеята участват европейският комисар по околна среда Кармену Вела, министърът на околната среда на Естония и настоящ председател на Съвета по околна среда Сийм Кийзер, министри на околната среда на държави членки на ЕС и на ООН.

ЕС и държавите членки са вносители на проект на резолюция по околна среда и здраве, посветена на взаимовръзките между замърсяването и благосъстоянието. Целта е да се призове Асамблеята да очертае конкретни действия и мерки по специфични въпроси, напр. тежките метали, нарастващото използване на пестициди и изкуствени торове. Замърсяването, здравето и околната среда са неразривно свързани и напредъкът по дневния ред по околна среда означава работа по здравния дневен ред, както и по по-широкия дневен ред по устойчиво развитие.

ЕС и неговите държави членки искат да допринесат значително по проекти на резолюции, внесени от други страни, свързани с чистотата на въздуха, опазване на почвите, морските отпадъци и др.

Асамблеята на ООН по околна среда е управителният орган на Програмата на ООН по околна среда и е най-високопоставеният световен орган за взимане на решения в областта. Програмата на ООН по околна среда е водещата организация в сферата на околната среда на глобално ниво, която поставя международния екологичен дневен ред.

Нощна проверка на язовир „Тича“

Agro.bg - Вт., 12/05/2017 - 17:23

На 02.12.2017 г. инспектори от ИАРА – гр. Шумен са извършили нощна проверка на язовир „Тича“ в часовете от 01:00 до 10:00 ч. Във вододайната зона са открити 2 (два) броя хрилни мрежи по 80 метра, поставени в работно положение от неизвестно лице. В района на с. Бяла река е открита 1 (един) брой хрилна мрежа с дължина 40 метра. По случая е съставен констативен протокол.

Нещо повече от Дюпон Пионер

Agro.bg - Вт., 12/05/2017 - 16:39

На 7-мия годишен семинар на НАЗ семенарската компания представи пред водещите фермери от страната топ предложенията си за 2018 г. В слънчоглед акцентът е върху двете направления: Protector  мана и Protector синя китка. Тук от Пионер излизат с два съвсем нови хибрида с работни имена XF 16 940 и XF 16 942. Земеделците, привърженици на конвенционалната технология при слънчогледа също ще имат на разположение доказани, адаптивни хибриди с висок потенциал за добив. Силен акцент в презентацията на компанията беше поставен върху растителната защита. Сигурни фунгицидни решения в житни са Сиелекс, Аканто, Аканто Плюс и Кредо. При хербицидите, освен наложените имена като Ариго, Принципал Плюс, нови предложения в царевица са Виктус ОД и Ариго ВГ. Друга новина от Дюпон Пионер е, че от 2018 компанията ще предлага широка гама продукти за РЗ с марката DOW.

Автор: Валери Станев

Пролетна кампания 2018 с Еуралис Семена България

Agro.bg - Вт., 12/05/2017 - 15:51

При царевицата работим в две насоки, така че да осигурим на българския земеделец добре структурирано и балансирано портфолио, подчерта Милена Николова, представител на Еуралис Семена България. Едната от тях е Тропикал Дент с иновативна генетика. Това са хибриди, които са много по-стабилни на полето, дават по-високи добиви и бързо отдават влагата в края на вегетацията. Топ хибрид в технологията Тропикал Дент е Метод, с ФАО 380. Той дава 900 кг/дка при сухи условия.

Фърди – 340 по ФАО, е нов хибрид от технологията Тропикал Дент. Подходящ е за интензивно и екстензивно земеделие.

Кортес – 420 по ФАО, е представител на второто направление в царевицата на Еуралис – Руутс Пауър. Той е с мощна коренова система и добре развит централен корен. Два нови хибрида от технологиите Тропикал дент и Руутс пауър предлага Еуралис за новия сезон. Това са Инвентив – 250 по ФАО, а Дименшън е 370 по ФАО, характерен с добре озърнените си и здрави кочани.

Автор: Валери Станев

VM Аgro Trade - американският почерк

Agro.bg - Вт., 12/05/2017 - 15:18

Компанията, специализирана в търговия със земеделска техника от САЩ, представи пред гостите на 7-мия семинар на НАЗ изкушаващи предложения. Презентираните машини от марката John Deere са подходящи за българското земеделие, беше подчертано по време на презентацията. В първия сегмент – машини за първична обработка специалното предложение бяха дискови продълбочители  с възможност за работна дълбочина на обработката до 42 см. При машините за вторична обработка фокусът беше върху дискови брани с работна дълбочина до 12 см, дискови култиватори и така наречените пролетни култиватори. Представени бяха и апликатори за течен тор, както и сеялка за слети култури, с възможност за работна скорост до 12км/ч. Продуктовата листа на компанията се допълва от пръскачки за междуредие и разнообразно допълнително оборудване включително градинска техника.

Автор: Валери Станев

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини