Агрегатор на източници

Закрива се Националната служба по зърното и фуражите

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 17:06

Правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да бъде закрита Националната служба по зърното.

Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно, приет през 1998 г. с цел преодоляване съществуващата по това време в страната зърнена криза и за предотвратяване на подобни кризи в бъдеще. Поради недостига на зърно през този период, цените на зърнените продукти и на хляба значително са били увеличени, което е предизвикало обществено недоволство. Сериозни проблеми са се появили и при осигуряването на фураж за животните. Като реакция на неблагоприятната пазарна ситуация в зърнения сектор, с новосъздадения тогава Закон са въведени редица мерки, насочени към контрол на търговията и запасите на зърно в страната и към гарантиране на зърнения баланс. Въведена е и система за съхраняване на зърно в лицензирани публични складове и зърнохранилища, която гарантира контрол от държавната администрация.

След присъединяването на България към Европейския съюз страната вече е част от единния европейски пазар на зърно. Всеки временен спад на производството в отделни държави или региони на ЕС във всеки отделен случай се компенсира както от цялостното производство в Съюза, така и от съществуващите запаси и от вноса на зърно. На практика вече не би могла да възникне ситуация на недостиг на зърно на пазара на ЕС. В тази връзка прилагането на регулации в България от страна на Националната служба по зърното не би могло да окаже никакво влияние върху единния европейски пазар на зърно. Съществуващото към момента държавно регулиране на пазара на зърно в страната не кореспондира с либералния режим, прилаган в другите сектори на земеделието. Това прави наложително премахването на въведените лицензионни и регистрационни режими, прилагани от Националната служба по зърното. Ще бъде запазен, обаче, режимът за събиране и съхранение на данни за обектите, в които се съхранява зърно, за да може да се гарантира достоверност на данните за наличните количества зърно, които се изпращат на Европейската комисия.

С приемането на Закона за закриване на Националната служба по зърното се очаква да бъде постигнато оптимално прилагане на механизмите на Общата организация на пазара на зърно на ЕС в съответствие със специфичните условия в страната. Промяната на първо място ще облекчи дейността на производителите, съхранителите и търговците на зърно, като същевременно ще доведе до оптимизация на административните структури. Ще продължи да се спазва изискването своевременно и точно да се изпълняват задълженията за докладване на информация към Европейската комисия за наличните запаси от зърно по видове и култури, както и за реколтите и запасите от ориз, и ще се осигури мониторинг на пазара на зърно в страната в условията на свободна пазарна конкуренция.

500 000 лв. се отпускат за изграждане на музей на розата в Казанлък

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 16:48

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 500 000 лв. по бюджета на община Казанлък за 2015 г. за изграждане на музей на розата. Общината и дарители също ще участват в изграждането на музея.

Неповторимото историческо наследство и историята на българската маслодайна роза ще бъдат съхранени и представени пред аудиторията по изключително модерен и съвременен начин. Музейната експозиция за казанлъшката роза ще проследява над 300-годишната история на българското производство на маслодайни рози. Ще могат да се видят и оригинални казани за производство на розово масло и розоварни.

Средствата се предоставят по бюджета на община Казанлък за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2015 година.

Институтът по земеделие в Карнобат на 90 години

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 16:05

Институтът по земеделие в град Карнобат отбелязва 90-години от създаването си. Двудневната научна конференция с международно участие е кулминацията на честванията на годишнината от основаването на научния център. 

Началото е поставено през ноември 1925 година, когато е обнародван указът на Цар Борис III за обособяване на опитно поле с площ от 600 декара в общинската мера, предоставени от местната управа. През 1959-а става Комплексен селскостопански научно-изследователски институт. 

Днес институтът по земеделие извършва научни изследвания в сферата на генетиката, селекцията и семепроизводството, физиологията и фитопатологията на ечемик, овес и кориандър, създават се нови сортове, не спират и изследванията в овцевъдството. Гости на тържеството за юбилея на аграрния институт бяха областният управител на Бургаска обаласт Вълчо Чолаков, кметът на Карнобат Георги Димитров, колеги от Тракийския земеделски институт в Одрин и научния център в Щип Македония, партньори на института и земеделски производители от Югоизточна България.

Автор: Валентин Вълчев

Конференция за трансформация на земеделието, в контекста на глобалните климатични промени

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 15:23

На 04.06.2015 година, председателят на парламентарната комисия по земеделие и храни г-н Румен Христов ще участва в Конференция: „Трансформиране на сектор Земеделие и развитие на селските райони в България". Форумът е организиран от Министерството на земеделието и Световната банка.

Конференцията цели да постави началото на дискусия за настоящите предизвикателства и дългосрочната визия и цели на Българското земеделие и развитието на селските райони в светлината на средносрочните и дългосрочни глобални и Европейски тенденции.

Събитието ще започне в 10:30 часа, в  София Хотел Балкан, и ще бъде открито от министъра на земеделието и храните Десислава Танева и от Томи Томпсън, мениджър на Световната банка за България.

Две ще бъдат основните теми за дискусия:

Сектор „Земеделие и развитие на селските райони" в България през 2030 и  Повишаване на издръжливостта на земеделските производители в контекста на климатичните промени.
Председателят на парламентарната комисия по земеделието и храните г-н Румен Христов ще представи темата „Влиянието на климатичните промени върху българското земеделие и уязвимост на икономиката в селските райони".

Държавата подарява земята си в ски зона Банско

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 14:41

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че всеки момент в Национален парк Пирин започват сечите за разширяване на просеката на лифта „Шилигарника - Тодорка“ в ски зона Банско и подмяната му с двойно по-голям в нарушение на законите.

Лифтът „Тодорка“ е първият триседалков лифт в ски зона Банско въобще, още от 80-те години. В момента чрез схема, за която държавата си затваря очите, офшорната фирма „Маренго трейдинг“ ще изгради в Пирин нов лифт, без концесия, който на практика ще е нейна собственост завинаги. 

Одит на Сметната палата през 2013 г. установи, че в нарушение на концесионния договор за ски зона Банско с „Юлен“ АД 1 лифт, 1 влек и 13 технически съоръжения се водят собственост на трети лица, вместо собственост на държавата. Нещо повече, от решението на кабинета Орешарски една година по-късно става ясно, че в края на 2014 г. собственост на трети лица са станали още два лифта и един влек.

През 2014 г. силна подкрепа за скритата приватизация на съоръженията в концесията от офшорката „Маренго Трейдинг“ дава и министърът от ДПС Станислав Анастасов, който с писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. позволи на „Маренго Трейдинг“ ЕООД да подмени триседалковия лифт "Шилигарника - Тодорка" с нов шестседалков лифт в нарушение на концесионния договор с „Юлен“ АД. Същото това намерение беte отказано на концесионера „Юлен“ АД през 2011 година от министър Нона Караджова, защото противоречи на плана за управление на Национален парк Пирин и на концесионния договор.

С това решение Министърът от ДПС всъщност предоставя безсрочно право на строеж на офшорната фирма „Маренго Трейдинг“ в рамките на концесията на „Юлен“ АД и на територия изключителна държавна собственост. „Юлен“ АД закупува триседалковия лифт „Шилигарника - Тодорка“ през 2002 г. без конкурс от държавната фирма „Академика“ към Министерството на образованието с цел изпълнение на концесионните задължения, но още същата година той е препродаден на „Маренго трейдинг“. 

Основната причина за незаконното развитие около ски съоръженията от концесията за ски зона Банско е фактът, че държавата все още не е издала нито един акт за държавна собственост на изградените сгради, съоръжения и закупена техника в ски зона Банско, която е дадена на концесия за 30 години. Вече две години не се изпълнява разпореждането на Сметната палата за предприемане на действия за уреждане на държавната собственост върху съоръженията по концесията, поради което същите се водят в дълготрайните материални активи на фирмата „Юлен“ АД, участват в нейния капитал, и като такива могат да участват в различни разпоредителни сделки.

На практика, това, което се случва с концесията за ски зона Банско, е все едно да сме отдали под наем къщата си на „Юлен“ АД, фирмата да построи предверие, което да се заведе собственост на наемателя и след приключване на договора за наем, ние да не можем повече никога да влезем в къщата си без съгласието на бившия наемател. 

Коалицията "За да остане природа в България" счита, че чрез тези неправомерни продажби и допуснати строежи през годините служителите на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол и община Банско са позволили държавата да бъде ощетена, а концесионния договор да бъде многократно нарушен от концесионера „Юлен“ АД. Коалицията „За да остане природа в България“ настоява Министерски съвет да обяви за нищожно разрешението на министър Анастасов, а прокуратурата да разследва действията му за безстопанственост.

Така основните съоръжения в ски зона Банско в Националния парк Пирин могат да останат завинаги собственост на частни фирми, вместо собственост на държавата, както повелява Законът за концесиите. По този начин е извършено скрито "източване" на „Юлен“ АД и де факто незаконно разграбване на територии от Национален парк Пирин.

Изпълнителна агенция по горите с проект за внедряване на електронни административни услуги

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 13:47

На 04.06.2015 г. от 10.30 ч. в зала „Анел“ на хотел „Анел“ (гр. София, бул. Тодор Александров № 14) ще бъде проведе откриваща пресконференция по проект № 13-31-42/30.04.2014 г. - „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ръководителят на проекта инж. Ивайло Иванов и екипът по проекта ще запознаят присъстващите с основната и специфичните цели на проекта, основните дейности, целеви групи и очаквани резултати.

Целите и дейностите на проекта са съобразени и съответстват на редица национални и регионални стратегически документи, имащи отношение към модернизирането на администрацията.

Проектът е в съответствие с приоритетна ос  III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“.

Периодът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Обща стойност на проекта: 792 822,43 лева

МЗХ е официален партньор на Future Agro Challenge`2015

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 12:57

Министерство на земеделието и храните е официален партньор на второто издание на Future Agro Challenge`2015. Камапанията ще продължи до края на месец юни с приемане на проекти. Целта е да се открият, подпомогнат и финансират компании с оригинални, творчески, практически приложими и екологично съобразни идеи, които дават иновативни решения на належащите икономически и екологични проблеми, свързани със селскостопанския сектор.

В тазгодишното издание се очаква да се включат участници от повече от 25 държави от цял свят.

Реките в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 12:23

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ – БАН) на места в източната половина от страната и в планините днес ще превали краткотраен дъжд. Очакваните количества ще са до 3-5 л/кв.м. В четвъртък ще превали и прегърми на повече места в Западна и Централна България в количества от 2-10 л/кв.м, но е възможно на отделни места да има до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу петък и в петък явленията ще продължат, количествата на валежите ще са подобни.  

През изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове. Водните количества на наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли в границите от - 4 см до + 6 см.

Черноморски басейн: понижение с - 2 см е регистрирано на река Факийска при с. Зидарово. Нивата на останалите наблюдавани реки са останали без изменение.

Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки Тунджа и Арда са се понижавали или останали непроменени. Във водосбора на река Марица са регистрирани изменения на нивата от с - 40 см при Белово до с + 12 см при Пловдив.

Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания на нивата от - 6 см до + 1 см.

В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат.

Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават. В резултат на прогнозираните валежи утре са възможни краткотрайни, незначителни повишения на нивата в горните течения на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом.  Според моделираните водни количества за река Искър – днес и утре ще са над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 3, 4 и 5 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност, като се очаква понижение на основната река и притоците й, но ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водното количество в долното течение на реката днес и утре ще бъде над средно многогодишната стойност, но ще продължи плавно да се понижава.

В Черноморския басейн днес и утре нивата ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават, като утре са възможни краткотрайни повишения на реките Провадийска, Камчия и Факийска (горно течение), в следствие на прогнозираните валежи.

Източнобеломорски басейн:

Днес и утре нивата на реките Тунджа, Марица и Арда ще останат без съществена промяна, но утре са възможни краткотрайни повишения на отделни места във водосборите на наблюдаваните реки, в резултат на прогнозираните валежи.

Възможни краткотрайни повишения в долното течение на река Тунджа, краткотрайни повишения в средното и долното течение на река Марица и по Родопските й притоци. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че нивата в басейна на двете реки ще са под праговете за предупреждение. Възможни са краткотрайни повишения на нивата в средното и долното течение на река Арда. Системата за ранно предупреждение за водосбора на реката прогнозира, че в басейна й водните нива ще са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн:

Нивата на наблюдаваните реки Места и Струма днес и утре ще останат без съществено изменение или плавно ще се понижават. Утре са възможни краткотрайни, незначителни повишения в долното течение на река Места и в среднато течение на река Струма, в резултат на прогнозираните валежи.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

Разселват есетри в Дунав

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 11:40

Над 20 хиляди малки чиги пусна във водите на Дунав природозащитната огранизация „Световен  фонд за дивата природа“.  Рибките са отгледани в басейни при естествени условия. Така те са адаптирани да оцелеят в реката.

Преди да се пусне, всяка рибка е маркирана с метална марка с уникален номер, за да се проследи популацията й в бъдеще. Методиката на маркиране е сходна с тази на румънски екип учени. Тя позволява адекватно проследяване на рибите, независимо от кой бряг на реката са те. Припомняме, че през ноември миналата година на акваторията на природен парк „Персина" бяха пуснати над 11 хиляди чиги. Тези дейности се осъществяват по проекта, чрез който се разселват общо 50 хиляди рибки по цялото поречие на реката. Еколозите са планирали още 2 разселвания през месец юни. Пет от шестте вида дунавски есетри са критично застрашени от изчезване.

През май експерти от РИОСВ-Хасково са проверили 127 обекта

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 10:56

Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през май 127 обекта. В резултат на извършените проверки са дадени 43 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, 2 наказателни постановления на обща стойност 3 400 лв., 3 акта и 2 санкции. 2 136  лв. са постъпили от наложените санкции, включително от предишни периоди.

На кмета на община Стамболово е издадено наказателно постановление за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на речни корита и прилежащи територии от отпадъци.

Издадено е наказателно постановление на кмета на с. Студена, община Свиленград и е съставен акт на кмета на с.Корен, община Хасково за неосъществен контрол по събиране на битови и строителни отпадъци в съответните населени места. Още два акта са съставени по Закона за управление на отпадъците, наложени са и две санкции по Закона за водите.

Разпределят 18 000 дка между фермерите във Великотърновско

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 10:24

Близо 18 000 дка мери, ливади и пасища ще бъдат разпределени между животновъдите във Великотърновска община. Терените се отдават под наем за индивидуално ползване за срок от шест години.

Предоставянето им ще даде възможност на фермерите да кандидатстват за финансиране по различни европейски програми. Предстои списъкът със затревените площи да се гласува от общинските съветници на редовна сесия. Съгласно законовите разпоредби, ако процедурата приключи това лято, фермерите ще могат да кандидатстват за субсидии през 2016 година. Терените   ще  бъдат  разпределени сред  животновъдите от  комисия. Фермерите няма  да  имат  право  да  ги  заграждат и да  ползват така  наречените електронни пастири за  ограничаване на площите, които   получават. Това поясни Мариела Джартова -  началник на отдел "Управление на собствеността" в Общината. Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са в подкрепа на животновъдите. Основната промяна се отнася до дългосрочните договори за наем на пасища, мери и ливади. Новите предложения имат за цел лицата, които са наели площите и нямат животни, в срок до февруари 2016 година да се снабдят с брой животни, отговарящи на площите, които са наели.

 

При проверка на язовир Тича са конфискувани хрилни мрежи с дължина 980 метра

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 09:01

Инспектори от отдел “Рибарство и контрол-Централен Дунав-Шумен” извършиха проверка по суша и вода в тъмната и светлата част на денонощието на  язовир Тича. По време на проверката са открити 12 хрилни мрежи  с  обща дължина 980 м., поставени в работно положение от неизвестен нарушител в района село Сушина, Тушовския ръкав и село Кьолмен.

Освободената от мрежите  риба - 1 кг сулка, 1 кг шаран, 9 кг. каракуда и 3 кг. платика е върната обратно във водата. Мрежите са иззети с констативен протокол срещу неизвестен извършител и са на съхранение в отдел Шумен.

Слънчево време ни очаква днес

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 08:55

Днес, 03 юни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над източната половина от страната и над планините, и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 27° и 32°. Такава е прогнозата на НИМХ към БАН.

Над планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, по билата умерен североизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 19°, на 2000 метра – около 11°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен предимно северен вятър. Максимални температури на въздуха: 25°-27°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

МЗХ и ИАГ стартират инициатива „Горски инспектор за един ден”

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 08:50

Днес, 3 юни 2015 година, от 10:00 часа зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов и изп. директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Тони Кръстев ще дадат старт на   съвместната инициатива на двете институции под надслов „Горски инспектор за един ден”. Началото ще бъде поставено на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, комплекс Вестителя („Хижата”).

Инициативата има за цел да запознае подрастващите и учениците от 4 до 6 клас с лесовъдската професия и работата на горските инспектори. Участниците в нея ще имат възможността в реални условия чрез игри и презентации да се запознаят с работата на горските инспектори и усилията, които се полагат в опазването на горското богатство. Кампанията ще се осъществява на територията на всички природни паркове и ще продължи до края на месец юни.

Утре събития ще се проведат и на териториите на природните паркове „Рилски манастир” и „Русенски Лом”.

Споразумение между МОСВ и МРРБ ускорява инвестициите във ВиК сектора

Agro.bg - Ср., 06/03/2015 - 08:47

Днес 3 юни от 11:30 ч.  в Гранитна зала на Министерския съвет министрите на околната среда и водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще подпишат предварително споразумение за изпълнение на дейности от „Проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”. Проектът ще се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”.

Подписването на споразумението ще ускори инвестициите във ВиК сектора и дава „зелена светлина“ за обявяването на обществени поръчки от страна на МРРБ за изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания. Те са основата, на която ще се одобряват проекти за инвестиции във ВиК по ОПОС 2014-2020 г.    

Средства от Фонд Солидарност за общините Никола Козлево и Шумен

Agro.bg - Вт., 06/02/2015 - 17:54

Общините Никола Козлево и Шумен са сред първите в страната, които ще получат средства от фонд „Солидарност“. Парите са необходими  за преодоляване на щетите от наводненията през лятото на миналата година. 

Договорът с община Никола Козлево е на стойност 174 000 лева. Средствата ще се използват за ремонт на разрушената пътна настилка в село Ружица. Срокът за изпълнение на проекта е в рамките на седем месеца, и според кмета Турхан Каракаш, той ще бъде спазен.

На 3 юни кметът на община Шумен Красимир Костов също ще подпише договор в регионалното министерство.  От фонд „Солидарност“ ще бъдат отпуснати 40 000 лева за възстановяване на пътната инфраструктура в село Ивански. От шуменската администрация заявиха, че тези пари ще стигнат за ремонта само на няколко участъка от уличната мрежа на селото. Средствата от фонд „Солидарност“ са едва 20 процента от исканите от общината. 

Автор: Йордан Йорданов

Заповед на кмета забранява брането на липов цвят в област Търговище

Agro.bg - Вт., 06/02/2015 - 17:20

Със заповед на кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев се забранява брането на липов цвят на територията на града и селата. Това съобщава bnr.bg. Забранява се още увреждането и чупенето на клони от липовите дървета, както и смитането на липовия прашец и ползването му за търговия, се казва още в заповедта на градоначалника. В Търговище контрол ще осъществяват служителите на общинските предприятия "Флора" и "Социални и охранителни дейности", а в селата от общината - от кметовете и кметските наместници. На нарушителите ще бъдат съставяни актове.

Ефория - универсалният инсектицид

Agro.bg - Вт., 06/02/2015 - 16:54

Предимства:

  • Висока ефективност срещу смучещи и гризещи неприятели
  • Дълго последействие –> по-малко на брой третирания
  • Отлично действие дори и при сухо и горещо време (UV активатори)Контрол и върху резистентните на пиретроиди неприятели
  • Напълно системно действие

Ефория е комбиниран инсектицид, който притежава контактно и системно действие срещу широк кръг от неприятели през всички етапи от тяхното развитие. Продуктът е ефективен срещу неприятели по зеленчукови, овощните култури и картофи. Ефория се състои от две активни вещества: тиаметоксам и ламбда-цихалотрин. Тези две вещества са с напълно различен механизъм на действие, като осигуряват максимална и с дълго последействие защита срещу вредителите. Също така комбинацията от две активни вещества предотвратява риска от поява на резистентни форми.

Инсектицидът се абсорбира бързо през кутикулата на насекомите, няколко минути след приемането на активното вещество вредителите преустановяват да се хранят, много бързо след това настъпва парализа и смърт. Ламбда-цихалотрин оказва  мощен „нокдаун“ ефект, вследствие на което настъпва моментална парализа на вредителя. Активното вещество притежава контактно-стомашно действие. То влиза бързо в контакт с натриевите канали в клетъчните мембрани. Ламбда-цихалотрин преминава през кутикулата на насекомите и светкавично атакува нервната система, след което настъпва спиране на храненето, парализа и пълно загиване на вредителя. Тиаметоксам има системно и трансламинарно действие и се характеризира с много дълго последействие. След навлизането му в растенията активното вещество остава там в продължение на повече от 3 седмици, което обуславя и дълготрайната защита на растенията, дълго време след прилагането на инсектицида. След навлизане в тялото на неприятеля, тиаметоксам влиза в контакт с никотинови ацетилхолинови рецептори.

Ефория осигурява отличен контрол, както при превантивно използване, така също и по-време на много силен натиск от страна на неприятелите. Този нов продукт унищожава бързо неприятеля, благодарение на ламбда-цихалотрин и притежава дълго системно действие, гарантирано от тимаетоксам. Периодът на защита е в продължение на 2-4 седмици в зависимост от метерологичните условия, време на приложение и типа на вредителите.

Русия подбива цените на пшеницата

Agro.bg - Вт., 06/02/2015 - 16:31

До 174 евро на тон падна цената на пшеницата при търг на 1 юни, при който Египет закупи 180 хиляди тона руско зърно. С тази цена Федерацията подби офертите от Франция и Полша, които също участваха в търга.

Египет е най-големият вносител на пшеница на световния пазар. Оферираната от Русия цена от 173 евро и 90 цента включва и доставката. Освен от Русия Египет е закупил и 60 хиляди тона от Румъния, също на цена под предложената от Франция и Полша.

От 1 юли за износа на пшеница от Русия ще важат нови правила. Експортното мито е в размер на 50% от договорената цена, минус 95 евро, но не по-малко от 1 евро на тон. За да влезе в сила това правило обаче, цената трябва да е над 226 евро за тон, което е значително повече от цената при търга на 1 юни. 

В понеделник Франция и Полша са предлагали пшеницата си за 181 евро за тон, което е с близо 7 евро по-малко от предишния търг в началото на май. 

Документалният филм „Зона към небето“ с премиера на 8 юни в София

Agro.bg - Вт., 06/02/2015 - 15:48

Едното е като апокалиптичен лунен пейзаж. Другото е лъч, който среща линейното човешко време и цикъла на Вселенското, да стигне Вечността. Едното разгражда атома на урана, за да владее света, другото – опложда атома на човешките души, за да ги оживотвори. При едно условие само – да съучастваме, с вяра. Документалният филм „Зона към небето“ на Марин Градинаров и Ваня Манолова разказва за гибелта на стотици мъже в урановия рудник в Сеславци, в който е бил зазидан манастира „Свети Николай Мирлийкийски“. Случва се обратното. Църквата и шедьоврите на Свети Пимен Зографски и неговата школа оцеляват над 4 века. Умеем ли да разчетем урока на това несъвместимо съжителство?

Премиерата ще се състои на 08.06.2015 г. в киносалона на пл. „Петко Славейков“ 4 от 18:00 часа.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини