Агрегатор на източници

Възрастовата структура на свинете майки е определяща за рентабилността

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 12:00
От една страна въвеждането на млади свине-майки изисква допълнителни вложения, които се пренасят върху цялото поголовие, а от другаистинският потенциал на продуктивността на се проявява едва на 3-ото опрасванеРезултатите от изследвания, проведени от д-р Арнд Хайнце от НИИ по селско стопанство в провинция Тюрингия (Германия) и ...

Министър Светлана Жекова обсъди доклада за България за “Климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици“ с един от авторите му

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 11:49

Уязвимостта на България от появата на бедствия, свързани с климатичните промени, е включена в последния „Доклад за климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици“ на Междуправителствената експертна група по климатични промени към ООН. Анализът за страната ни беше предмет на обсъждане на срещата между министър Жекова и един от авторите му – професор Кристофър Фийлд. 

По време на срещата, експертът припомни, че за страната ни данните показват тенденция към нарастване на екстремните метеорологични събития, с определени различия в отделните региони на страната. В доклада е подчертано, че основните опасни явления и процеси, свързани с промените в климата, които могат да генерират различна степен на риск за социално-икономическите и природни системи в България, са екстремно високите температури (горещи вълни), сушата, наводненията, горските пожари, повишаването на температурата на повърхностните води и появата на инвазивни видове. Фийлд подчерта, че въпреки усилията за намаляване на риска от природни бедствия, капацитетът за справяне със специфичните последствия от промените в климата към момента е по-скоро недостатъчен.

„Политиката по изменение на климата е сред водещите приоритети на настоящото служебно правителство. Енергийната ефективност е  изведена на преден план в работата на МОСВ. В тази връзка министерството работи в посока предприемане на мерки за смекчаване и адаптация по изменението на климата. Искам да подчертая, че превенцията и управлението на риска от наводненията ще бъде приоритетна ос и в ОПОС 2014-2020 г.", коментира на срещата Жекова.

Министърът припомни още, че вече е стартирала и подготовката на втора фаза на Насоките за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в ЕСИФ за периода 2014-2020 г., което е продължение на приетата с протоколно решение на Министерски съвет на 1 март 2013 г. първа фаза. 

Първата фаза на насоките определя интервенциите, които биха могли да бъдат заложени в програмите, които ще са финансирани със средства от ЕСИФ в периода 2014-2020 г. и които ще имат принос към политиките по околна среда и изменение на климата. Целта на втората фаза е да се подпомогне процесът на прилагане на практика хоризонталния принцип за устойчиво развитие при одобрение и изпълнение на проекти в съответните сектори, които ще се финансират по програмите. Предвижда се втората фаза да съдържа примерни екологични критерии за оценка на проектни предложения за всички групи проекти, включително такива, които не са пряко свързани с опазването на околната среда и изменението на климата. Разработването на насоките е един от инструментите за ефективно интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата при разходването на средствата от европейските фондове, подчерта още Жекова.

Собствено финансиране с уникални за българския пазар условия предлага John Deere

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 11:28
- Уважаеми господин Христов, имам чувството, че в момента ситуацията на пазара на земеделска техника е като затишие пред буря. Зърнопроизводителите получиха добра реколта, но цените на продукцията им падат. Европейското финансиране се отлага във все по-далечното бъдеще. В същото време, макар и плахо, отделни търговци на техника говорят за спад ...

Растителните остатъци трябва да се използват за енергия

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 11:00
Проучванията на наши аграрни учени през последните години показаха, че около 30% от количествата слама, около 60-65% от царевицата, около 80% от слънчогледовите стъбла, шлюпки, изрезки от овощни градини и лозя, тютюневи стъбла могат да бъдат използвани за енергийни цели.Основна част от обработваемите земи на България дават добри реколти. ...

Падат експортните цени на млякото

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 10:30

С 26% за последните три месеца са паднали цените на най-важните млечни продукти на международната борсова платформа Глоубъл Дейри Трейд. В сравнение с месец септември 2013-та котировките са паднали с 42 на сто и в момента са на най-ниското си ниво от две години насам.

Движението на цените при последния аукцион бе нееднородно. Докато пълномасленото мляко на прах добави 0,6%, а обезмасленото – почти един процент, сиренето поевтиня с 6,5 на сто. В сравнение с преди година цената му сега е с 28 процента по-ниска. Спад имаше и при маслото. То загуби 2,5 процента и в момента е с една трета по-евтино от септември 2013-та.

Със 7% по-евтино се търгуваше и мътеницата на прах, което е спад с 35 на сто за година.

Логистична задача се решава с трактори с тандем или тридем ремаркета

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 10:30
В голямото специализирано агроизложение PotatoEurope 2014 фокусът бе поставен върху темите за засаждане, повдигане, товарене и използването на най-продуктивна техника. С оглед на различните изисквания и размери на машината, бяха показани трактори от различни серии, с различни функции. Конкретно, DEUTZ-FAHR трактори от Серия 5, 6 и 7 с мощност ...

По-малки доходи за австрийските фермери през 2013 г.

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 10:01

С 6 на сто са паднали доходите на австрийските фермери през миналата година. Това се казва в така наречения „Зелен доклад“ на правителството във Виена.

Годината е била тежка за селските стопани в Австрия. Заради климатичните промени е имало периоди на суша, последвани от наводнения, които са унищожили голяма част от реколтата, изтъкват съставителите на доклада.

Средният годишен доход на стопанствата е бил малко под 27 хиляди евро, като данните са събрани на доброволна база от 2200 стопанства. Всеки зает в земеделието е спечелил 20 хиляди и 200 евро, т.е. 6% по-малко от 2012 година. Това поставя земеделците в долната част на доходите в Австрия. Те печелят с една пета по-малко от средното за страната.

Причини за спада на доходите експертите виждат в по-ниските цени на зърнените и маслодайните култури на световните пазари, както и в по-скъпите фуражи.

Повишеното търсене на мляко и млечни продукти донякъде е омекотило ситуацията. Печеливши се оказват стопаните в планинските райони, които през 2013-та дори отбелязват ръст на доходите си с 2 процента. При тях сумата е била 22 хиляди и 600 евро, което обаче все още е с 12 на сто по-малко от средния доход на семеделците в цяла Австрия.

Намаляли са и субсидиите, както при директните плащания по линия на Европейския съюз, така и при помощите, давани от правителството.

Съвсем предизвестено сеитбата на рапицата върви много бавно

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 10:00
Със сигурност и тази година някои фермери си задават хамлетовския въпрос ще я бъде или не рапицата. От една страна е нормално, защото през последните години климатичните условия поставиха производителите, отглеждащи културата пред огромни трудности. От друга обаче - рапицата не се нуждае от много реклама. Ясно е, че тя е доходоносна култура, ...

Отменени са инвестиционни предложения след жалби на БДЗП

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 09:13

 

Две спорни решения на РИОСВ Хасково са отменени от Министерството на околната среда и водите(МОСВ) след подадени жалби от страна на БДЗП, Новото тракийско злато, Българското каяк общество и WWF.

В първия случай се касае за инвестиционно предложение за изграждане на мини ВЕЦ по поречието на река Арда, което попада в границите на две защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През юли тази година с решение на РИОСВ Хасково се разрешава реализирането на инвестиционното предложение без извършване на оценка за въздействието му върху околната среда (ОВОС)., Това става само година след като предходно подобно решение на РИОСВ Хасково е обжалвано от БДЗП и отменено от Министъра на околната среда и водите. Изграждането на мини ВЕЦ по поречието на река Арда би довело до негативни последствия върху редица редки и защитени растителни и животински видове, както и върху природни местообитания, които са обект на опазване в защитените зони от НАТУРА 2000.

Поради това, че изграждането на мини ВЕЦ застрашава водния туризъм, жалба срещу решението на РИОСВ подава и сдружение Българско каяк общество. Решението е обжалвано и от WWF – световен фонд за дивата природа.

Във втория случай става въпрос за инвестиционно предложение за изграждане на път, язовир сгради и електропровод на р. Дюшюндере в Източни Родопи, която е основен приток на река Крумовица. Това предложение също попада в границите на две защитени зони по НАТУРА 2000, но също получава зелена светлина с решение да не се извършва оценка за съвместимост и ОВОС. Река Дюшюндере се отнася към реките със силни колебания на оттока и временни пресъхвания, а изграждането на язовир в горното течение на реката би довело до пълно спиране на водния отток и пресъхване на реката в долното и течение през сухия летен сезон. Това би било пагубно за редица видове земноводни и влечуги, чието размножаване е свързано с наличието на вода в реката, също така за видрата и две двойки черни щъркели, които използват мястото за хранене и почивка. Мястото често се посещава от черни лешояди и попада в ловните територии на двойка скални орли и двойка от световнозастрашения вид египетски лешояд, които са предмет на опазване в защитените зони от НАТУРА 2000. Надолу по течението на реката се намират и две природни забележителности – „Душан“ и „Водопада“ и реализирането на инвестиционното предложение е в пряко нарушение на режимите им, като пресъхването на реката ще нанесе необратими вреди върху естетическата им стойност, заради която те са обявени като природни забележителности.

Това решение  е обжалвано съвместно от БДЗП  и  фондация Новото тракийско злато и в крайна сметка е отменено.

 

Иззети са 600 метра бракониерски мрежи от язовир „Тича“

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 09:02

Инспектори от отдел “Рибарство и контрол” на ИАРА Шумен са извършили нощна проверка по вода на язовир „Тича“ във  времето от 22.00 часа на 15.09.2014г. до 02.00 ч. на 16.09.2014 г. В района на с. Кьолмен, са открити в работно положение 6 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 600 метра. Те са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестни извършители. Уловеният около 3 кг. маломерен шаран е освободен и върнат обратно във водоема, а останалата уловена риба – 40 кг. каракуда е иззета и в последствие дарена на  православен храм “Св. Три Светители” в гр. Шумен.

Инспектори от ИАРА Шумен, служители от РУ „Полиция“ Велики Преслав и ИАГ Шумен са извършили проверка за нерегламентиран превоз на риба. В град Велики Преслав е спрян за проверка лек автомобил. Установява се, че лицето извършва превоз на 16 кг. риба без документи за произход с неспециализирано превозно средство. На нарушителя е съставен акт за нерегламентиран превоз на риба, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите. Превозваната риба – 16 кг. сребриста каракуда е конфискувана и в последствие дарена на православен храм “Св. Св. Апостоли Петър и Павел” в гр. Велики Преслав.

 

Българо-полска научна конференция ще се проведе днес София

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 08:55

Зам.-председателят на Селскостопанска академия проф. Лазар Козелов ще участва в откриването на Българо-полска научна конференция в Полския институт в гр.София, което ще се състои днес, 18 септември, в 10:30 часа. Конференцията се организира от Института по аграрна икономика- София и е на тема „Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и в други страни от ЕС”. Тя ще продължи до 19 септември. Част от темите, които ще бъдат засегнати по време на пленарните сесии, са развитието на земеделието в ЕС и в Полша и процеса на глобализация, както и състоянието и проблемите на професионалното развитие и квалификацията на човешките ресурси в аграрния сектор.

 

Облачността ще се разкъса и значително ще намалее

Agro.bg - Вт., 09/18/2014 - 08:51

Облачността ще се разкъса и значително ще намалее в четвъртък. Облачно ще се задържи над крайните източни райони и там на места ще превали. Такава е прогнозата на НИМХ при БАН.

Краткотрайни валежи ще и ма и на места в планинските райони. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България умерен. Максималните температури ще са между 19 градуса и 24 градуса.

Термометърът в столицата ще отчете 19 градуса.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде над средното за месеца.


Работници на "Напоителни системи" на протест в София

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 08:43
Около 500 работници от дружеството „Напоителни системи" ще излязат на протест в столицата заради системното неплащане на възнагражденията им през последните месеци. Вчера служебното правителство отпусна 4 и половина милиона лева за изплащане на заплатите за юни и юли, но въпреки това синдикатите обявиха, че протестът ще се проведе.

Сеитбата на рапица почти навсякъде е спряла

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 08:36
Благодарение на влажното време и последните валежи сеитбата на рапица почти навсякъде е спряна. Стопаните от цялата страна предупреждават, че ако валежите не престанат, те може да се откажат от маслодайната култура, заменяйки я с друга. Така се предвижда провал на рапичната кампанията. Въпреки че хората са се запасили

Валежите стихват, температурите до 24°

Fermer.bg - Вт., 09/18/2014 - 08:04
Значителна облачност и интензивни валежи ще има в югоизточните райони на страната. Ще превали и в крайните югозападни райони. Над останалата част от страната облачността ще е разкъсана и ще е почти без валежи. На 18 септември през деня ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. Облачно ще се задържи над крайните източни райони и

Половината реколта от слънчоглед в Сливенска област вече е прибрана

Fermer.bg - Ср., 09/17/2014 - 20:44
50% от реколтата от слънчоглед в област Сливен вече е прибрана, съобщи пред радио „Фокус”-Сливен директорът на Областната дирекция “Земеделие” Тодор Братанов. Въпреки проливните дъждове пропадналите площи със слънчоглед са само 808 декара. От засети 198 900 декара до момента са прибрани 100 150 дка. 18 023 тона е общото

Обелките от домати могат изцяло да заместят лакове и смоли

Fermer.bg - Ср., 09/17/2014 - 18:26
Изследователи от Парма, с ръководител Анджела Монтанари и техни колеги от Гърция, Испания, Чехия, Франция и Лихтенщайн намериха приложение на обелките от домати, които се изхвърлят след консервирането на зеленчука, пише Франс прес. Обелките ще се използват за покритие на консервни кутии. Това ще е възможно след извличането

Камили пасат из Пловдив (Снимки)

Fermer.bg - Ср., 09/17/2014 - 18:24
Две камили са най-новите обитатели на ЖР "Тракия". Екзотичните животни привлякоха вниманието на малки и големи, докато спокойно си пасяха на една полянка в квартала. На няколко пъти едва не стана верижна катастрофа, тъй като изумени шофьори набиваха спирачки, за да огледат отблизо двугърбите, пише "Марица".

Производителите на зеленчуци и плодове: Предишното правителство брутално ни излъга

Fermer.bg - Ср., 09/17/2014 - 18:04
13% от общия бюджет на директните плащания за следващия програмен период 2014-2020 г. плюс 2% за протеинови култури са предназначени за производителите на зеленчуци, плодове и животни. Те обаче не са разпределени правилно, а от това произлиза, че градинарите след 2-3 години ще бъдат ликвидирани като бранш и няма да произвеждат и сегашните 10% от

Фестивала на традиционните местни продукти и царския орел ще се проведе в Тополовград

Agro.bg - Ср., 09/17/2014 - 17:32

Фестивал на традиционните местни продукти и царския орел ще се проведе в гр. Тополовград за втора поредна година. Събитието е организирано от Общината и Българското дружество за защита на птиците. Тази година Фестивалът ще се състои на 20 септември, събота в градския парк.

Специални гости на събитието ще бъдат г-жа Пиа Бучела, Директор Природни ресурси в Главна дирекция Околна среда на ЕК, зам.-министърът на околната среда и водите г-н Владимир Дончев, областни управители и кметове на общини от региона и представители на бизнеса.  

Фестивалът е възможност за фермерите от Сакар да представят своята продукция – плодове и зеленчуци, млечни продукти, традиционни ястия, консерви от плодове и зеленчуци, вино, мед, билки и др. Миналата година над 30 изложители представиха домашните си фермерски продукти и дадоха възможност на многобройните посетители да дегустират и да си закупят чиста и качествена храна с добавена стойност – подпомагаща опазването на царския орел. Опазването и устойчивото управление на пасищата е ключово за оцеляването на световно застрашения царски орел.

По време на Фестивала ще бъде представена и богата фолклорна програма от самодейни състави от района на Сакар. Ще бъдат връчени специални награди за „Най-вкусно традиционно ястие“, „Най-атрактивен щанд“ и „Най-вкусна консерва от домашни плодове и зеленчуци“.

 Фестивалът в Тополовград е и продължение на усилията на БДЗП и местната общност за опазването на царския орел, които бяха високо оценени от Европейската комисия. По този повод Комисята връчи през май тази година Наградата Натура 2000. Опазването на световно застрашения царски орел включва освен работа с фермерите и директни природозащитни дейности, също и специализирани дейности като изолирането на опасни ел. стълбове.

 

Страници

Редакционен екип

 

Издава: "АГРОПРЕС ПЛЮС" ЕООД

Управител и главен редактор:

Людмила Господинова

Отговорен редактор:

проф. д-р ссн Петко Иванов


Редакционна колегия:

проф. д-р Димитър Греков,
проф. д-р ссн Иванка Лечева,
проф. д-р Тотка Митова,
доц. д-р Христо Бозуков,
доц. д-р Пламена Йовчевска,
проф. д-р ссн Димитър Чолаков
проф. д-р Николай Ценов

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ 

 PolyTech; лице за контакт: Пламен Трампов
 e-mail: plamen@poly-tech.bg; тел.:0887 316 950

С партньорството на Аграрен университет

Адрес на редакцията

logo

 

1000 София, ПК. 1148 - за списание АГРОНОМ
тел./факс: (02) 846 34 71

GSM: (0899) 841 284 - управител
0893 47 39 09 - мениджър реклама

e-mail: agronom_bg@abv.bg


www.agronom-bg.com