ЕДНОГОДИШНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛУК ГЛАВИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА СЕИТБА

ЕДНОГОДИШНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛУК ГЛАВИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА СЕИТБА

Едногодишното отглеждане на лук чрез директна сеитба има редица предимства пред двегодишното – чрез арпаджик. Преимуществата му се изразяват в съкращаване цикъла на производството, и съхраняването на арпаджик. Създават се условия за по-висока степен на механизация и получаване на  повече продукция от единица площ.
Подготовка на почвата
Площите трябва да са структурни, плодородни и с възможност за поливане. Не са подходящи тежките и кисели почви, които лесно образуват кора, както и много леките песъкливи, които бързо пресъхват. Ако предшественикът е житна култура, в зависимост от заплевеляването, се правят едно или две дискувания. Есента площта се изорава на дълбочина 27-29 cm, като непосредствено преди това се разхвърлят основните торове. При късно есенно заплевеляване, до настъпване на зимата, може да се направи едно култивиране, съчетано с подравняване на площта. Това създава условия за по-ранна и  доброкачествена сеитба през пролетта. Рано през пролетта при първа възможност, ако почвата е рохкава и чиста от плевели се бранува, а ако е уплътнена и заплевелена се култивира на дълбочина 6-8 cm. Нормите на торене са по-високи и се определят на базата на агрохимичен анализ на почвата. При  средна запасеност на почвата с азот, фосфор и калий се препоръчва - амониева селитра 45 кg/da, троен суперфосфат - 40 кg/da и калиев сулфат - 30 кg/da. За ефективното използване на торовете те се внасят, като преди дълбоката оран се разхвърлят две трети от суперфосфата и цялото количество калиев  сулфат. Преди есенното дисковане се внася останалата 1/3 от суперфосфата и половината от амониевата селитра.

Автор: 
ГЛ. АС. Д-Р СТЕФКА ГЕНОВА, ОТ ИЗК „МАРИЦА” В ПЛОВДИВ
Брой : 
Март 2017
randomness