МИСЛИ ЗА ТРАДИЦИИТЕ В СЕЛЕКЦИЯТА НА ПШЕНИЦАТА

МИСЛИ ЗА ТРАДИЦИИТЕ В СЕЛЕКЦИЯТА НА ПШЕНИЦАТА

Що е то традиция в науката и има ли тя почва у нас?... „Традицията представлява онези ценности, умения практики, които отразяват същностнитхарактеристики на всяко общество и които то съхранява във времето, предавайкги от поколение на поколение. Традицията включва обичаите, езика, церемониите, вярванията и институциите, които или са утвърдени в живота на съответното общество, или на тях се придава особена стойност в настоящето –морална, религиозна, образователна или политическа”. Това е дефиницията, която може да бъде намерена в речниците и в интернет. Ценностите, уменията и практиката, предполагат съществуване на традиции и в науката и свързаното с нея образование, които не са споменати в тълковните речници, вероятно защото са частни случаи на дейност в обществото. Това от своя страна е предпоставка, те бъдат съхранени и предадени успешно в бъдещите поколения. Какъв прогрес би имала човешката раса, ако не съществуваше естествения стремеж на човека, не само да отглежда своето поколение, но и да му предава своя жизнен и професионален опит. Съхранението на традицията е ключ към прогреса особено в конкуренцията на съвременната технологична цивилизация. България е земеделска държава. Имаше времена, когато власт имащите я обявиха за високо развита индустриална държава. Настоящето показва ярко прозорливостта на нашите предшественици преди много години, усилията на които са били насочени правилно предимно в  земеделските дейности, включително и в земеделската наука. Преди Втората световна война малка и бедна България е била сериозен износител на разнообразна земеделска продукция, благодарение на земеделската наука, която се е развивала много динамично още в началото на миналия век. Група патриотични българи черпили земеделски знания в чуждестранните реномирани университети на Франция, Германия, Австрия, се завръщат и стават „пионери” в различни области на земеделската наука. Една от науките, която има силна практическа насоченост е растителната селекция. Тя започва много плахо своята дейност съвсем в началото на 20 век, чрез видните земеделски учени като Константин Малков, в Садово, Пловдивско и Иван Иванов в Образцов чифлик, Русенско. Естествено първите плахи опити за селекция са върху растения, използвани за храна, като пшеницата.

Автор: 
ПРОФ. НИКОЛАЙ ЦЕНОВ, АГРОНОМ I ХОЛДИНГ, ДОБРИЧ
Брой : 
Април 2015
Рубрика: