РЯЗКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА СЪМНИТЕЛЕН ЕФЕКТ

РЯЗКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА СЪМНИТЕЛЕН ЕФЕКТ

Разходите за функция „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов“ се увеличават с повече от 1 млрд. лв. за периода 2008-2015 г. и от 521,8 млн. лева през 2007 г. нарастват до 1,572 млрд. лв. през 2015 г., което представлява троен ръст. Както се вижда от следващата таблица, основната причина за това е присъединяването на България към Европейския съюз и стартирането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). (таблица 1)
Плащанията по ПРСР започват през 2008 г., като тогава те възлизат на малко над 1 млн. лв., но през следващите няколко години те устойчиво растат, като най-значима е промяната през 2015 г. Тогава по тази функция са изразходени повече от два пъти пари спрямо предходната - над 870 млн. лв., като очевидно причина за това е бил краят на периода на програмата и последната възможност за усвояване на заложените средства.
Програмата се състои от 13 мерки, по-важните от които са:

  • модернизиране и преструктуриране на земеделските стопанства;
  • залесяването на земеделски земи,
  • създаване на микро предприятия,
  •  насърчаване на туристически дейности,
  •  основни услуги за населението и икономиката на селските райони.

При изпълнението на последните две мерки на програмата обаче на преден план се открояват редица скандални случаи, дължащи се на по-общите критерии за избор на проект и на ширещата се корупция в местни и държавни структури. Например, по мерките за „Подкрепа за създаване и развитие на  микропредприятия” и за „Разнообразяване към неземеделски дейности” има десетки проекти за закупуване на  луксозни яхти, джипове и дори хеликоптери. Всичко това се случва без оценки за ефективност и въобще смисъл на тези проекти, а в много случаи дори противоречи на ограниченията на самата  програма. Освен при Програмата за развитие на селските райони, значително увеличение на разходите се наблюдава и при националните доплащани и съфинансиране към директните плащания за земеделски производители. Въпреки че увеличението при тези разходи е по-скромно в сравнение с ПРСР, те се удвояват в разглеждания период. Наблюдава се сериозен спад при тези плащания през 2013 г., което най-вероятно се дължи на политическата криза и обществените протести през същата година, които влияят силно негативно на събираемостта на приходите в бюджета. (Таблица 2)

Автор: 
По материали на Института по пазарна икономика
Брой : 
Февруари 2017
Рубрика: 
randomness