СЕМЕПРОИЗВОДСТВО ПО НОВИ ЕВРОПРАВИЛА СТИМУЛИРАЩИ КАЧЕСТВОТО

СЕМЕПРОИЗВОДСТВО ПО НОВИ ЕВРОПРАВИЛА

Разговор с г-жа Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за Държавната помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за периода 2015-2020 година

- Нека започнем с новите моменти, които предстои да се случат през програмния период 2015-2020 г. на Общата селскостопанска политика (ОСП) и биха зарадвали българските семепроизводители.
- Агенцията с гордост може да каже, че политиката на правителството в сектора е за подкрепа на малкия и средния бизнес. За този програмен период е нотифицирана държавна помощ за семепроизводителите, която е свързана с услугите за сертификацията – полска инспекция, лабораторни анализи,  здаване на етикети, последващ контрол. Това ще позволи българските семепроизводители да бъдат по-конкурентноспособни. Така те ще могат да отговорят на исканията на нашите родни фермери за сортове, които са познати и добре приети от тях. Нотификацията е за 6 години до 2020 г., което е един добър период за средносрочни прогнози за техния бизнес. Това, което е ново, в сравнение с предния програмен период е, че нотификацията се извършва по нов регламент. Европейската комисия измени регламента за държавните помощи във втората половина на 2014 г. Целта на промяната бе да се постигне стимулиращ ефект на държавните помощи. Тоест, ако в предходния период държавните помощи участваха само в схемата за сертификация, то в новия програмен период се изисква участващите в сертификация да участват и в схема за качество. Агенцията е разработила тази схема за качество. Тя не е нова за фермерите и семепроизводителите ни. Поради естеството на присъединяването ни към Европейския съюз и съществуващите практики към този момент, изискванията към семепроизводството у нас бяха по-високи отколкото изискванията за качество на Европейската комисия. Причината за това е,  че България е страна с дългогодишни традиции в семепроизводството и с богат положителен опит. Не случайно българските производители са търсени от чуждите фирми за производството на сложни хибриди – с две-три сеитби, с трудно опрашване и др. особености. Нашите производители са успели да се  окажат в тази посока. Сега за целите на регламента тези високи изисквания, които ние сме спазвали и през предходния програмен период, бяха оформени в схема за качество, която е публикувана на сайта на Агенцията. Сигурна съм, че който желае да се запознае със схемата за качество залегнала в  регламента, няма да се изненада, защото няма да намери критерии, които да не са постигани досега у нас. Европейците искат да се дават пари за по-високо качество. В този случай качеството, което се предлага на участниците в схемата, е по-високо от това, което се изисква по базовото европейско  аконодателстство. Нашите производители са свикнали с тези по-високи изисквания, които само са преоформени в нов документ.

- Тоест нашите производители вече ще получават финансов стимул за качественото си производство?
- Да. Нов момент е, че е разширен обхвата на държавната помощ. За новия програмен период ще могат да бъдат подпомагани и производителите на посадъчен материал. Това е наистина новост. Така че, те също ще се възползват от тази грижа на държавата. Държавната помощ, заедно с мерките по  Програмата за развитие на селските райони, а именно мерките за подпомагане и запазване на традиционните български сортове, ще се отрази положително в сектора и ще стабилизира семепроизводството и производството на плодове и зеленчуци на едно по-високо ниво. Надяваме се фермерите да бъдат  активни участници в схемата. Нужно ще бъде подаване на заявление от семепроизводителите. Самият документ е много опростен. В него има изискване за прогнозна стойност на услугите. Не бива семепроизводителите да се притесняват дали в края на годината ще бъдат под или над стойността на помощта. Абсолютната стойност на помощта за 2015 г. е 1.5 млн. лева. Агенцията се стреми да популяризира тази държавната помощ.

- Да се надяваме, че това подпомагане ще даде тласък в сектора. Какво е неговото състояние днес, като се има предвид и навлизането на чужди семенарски фирми с утвърдено име за постигнато качество?
- Да в момента българските семепроизводители са в сериозна конкуренция с мултинационални компании. Това трябва да се има предвид и е едно от основанията за помощ стимулиращи качеството.

Автор: 
Людмила Господинова
Брой : 
Юни 2015
Рубрика: 
randomness