Торене

ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ - СЪЩНОСТ, ПОЛЗИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ

СЪЩНОСТ НА ЗЕЛЕНОТО ТОРЕНЕ

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Май 2018

НУЖДАТА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА ПРИ МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ - СЛЪНЧОГЛЕД

Торене - слънчоглед

Слънчогледът е изключително непрентециозна култура към типа почви на които се отглежда, но това разбира се не означава непременно, че на добре запасени и аерирани почви, той може да покаже по-добри резултати. Когато активната част на кореновата система, в слоя  от 0 - 60 см., с подвижни азотни, фосфорни и калиеви съединения и е спазена добрата практика за агротехнически мероприятия, можем да очакваме високи добиви.

Автор: 
ЙОРДАН ИЛИЕВ – ръководител отдел „Aгрохимия и почвознание“, при Aгрополихим AД
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2016

МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕТЕ

МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕТЕ

Внасянето на торовете в почвата е интегрална част от технология на земеделските култури. Правилният начин на торене обикновено подобрява ефективното усвояване на хранителните елементи и възможността за получаване на възможно високи и качествени добиви от интензивни посеви. Коректното торене осигурява запазване на околната среда, почвите и повърхностните и подпочвените води.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2016

ОСНОВИ НА БОРНОТО ТОРЕНЕ

ОСНОВИ НА БОРНОТО ТОРЕНЕ

Борът е един от микроелементите, съдържащи се в минимални количества в почвата и растенията, но с много важни и разнообразни физиологични и биохимични функции, които често са решаващи за добива и качеството на земеделската продукция. Съдържанието на бор в растенията е ниско, но варира в  широки граници в зависимост от вида на растенията (повече в двусемеделните) и от растителните органи. Борът участва в редица ензиматични реакции, свързани с окислително-редукционните процеси.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2015

МИНЕРАЛНИТЕ ТОРОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

МИНЕРАЛНИТЕ ТОРОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Приложението на минерални торове е основен показател за интензификацията на земеделието и е от решаващо значение за повишаване на добивите, задоволяване нуждите и подобряване жизнения стандарт на растящото световно население. Същевременно прекомерната интензификация на торенето в  последните десетилетия е съпроводена със значителни екологични рискове (вкиселяване на почвите, замърсяване на околната среда, влошаване качеството на растителната продукция и пр.).

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2015

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФОСФОРНОТО ТОРЕНЕ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФОСФОРНОТО ТОРЕНЕ

Значение на фосфора в земеделието

 Фосфорът е вторият по значение дефицитен хранителен елемент в земеделието след азота, с решаващо значение за величината и качеството на добива и почвеното плодородие. В съвременното земеделие фосфорното торене играе ключова роля поради няколко причини: 1. Участието му в редица решаващи жизнени процеси и функции в растенията: образуване на клетъчните ядра и деленето на клетките; предаване на наследствената информация, пренасяне на енергия и пр.;

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли / Август 2014

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

БАЗОВИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА САЩ. САЩ са най-голямата икономика в света с БВП $14.99 трилиона по номинална стойност ($ 48.3 хил. на човек от населението), следвани от Китай, Япония, Германия и пр. Само ЕС-27 има по-голям БВП от САЩ, но с по-малък на глава от населението (средно $32,664). САЩ притежават най-много земеделска земя на света – общо 4 112 000 кв. км, (45% от територията). Орните земи са 1 705 000. кв. км (18,1 % от територията и 41,5% от общата земеделска земя), пасищата и ливадите са 2 380 000 кв. км.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
124

СПЕЦИФИКА НА КАРБАМИДА КАТО ТОР

КАРБАМИДА КАТО ТОР

Карбамидът (урея) (NH2)2СО е един от основните и най-разпространените азотни торове в света. В миналото, преди закриването на химическия комбинат във Враца, той се произвеждаше в големи количества за консумация в страната и за износ. Високите цени на земния газ бяха причина за фалиране на завода. След това интересът към използване на карбамид беше поддържан от внос на от различни страни.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Март 2013

СЯРНОТО ТОРЕНЕ НА РАПИЦАТА

Пурпурно оцветяване на листната периферия при дефицит на сяра

Сярата е четвъртия по значение хранителен макроелемент за растенията. В миналото ниското съдържание на сяра в почвите е било компенсирано от използването на обикновен суперфосфат (11%S). Нуждата от сярно торене се повишава при системното торене с високи норми NPК торове, получаване на високи добиви и намаляване на почвеното органично вещество. В последно време сярното торене стана по-актуално с въвеждането на високодобивни сортовe рапица.

РОЛЯ НА СЯРАТА В РАПИЦАТА

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012
Subscribe to RSS - Торене
randomness