ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ - СЪЩНОСТ, ПОЛЗИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ

СЪЩНОСТ НА ЗЕЛЕНОТО ТОРЕНЕ
Макар и рядко използвано, зеленото торене е много ефективен метод за увеличаване на почвеното плодородие чрез обогатяването с органични и минерални хранителни елементи. Те се внасят чрез отглеждане на подходящи култури, известни като сидерати, които се заорават в почвата. В по-ново време се  използва наименованието Междинни култури, отглеждани в съчетание с директните сеитби в добиващото напоследък разпространение в консервационно земеделие. Сидератите имат мощна коренова система, с която извличат хранителни вещества от по-трудно достъпна форма и от по-долните хоризонти на почвата. След заораването на растителната маса в почвата те се минерализират и обогатяват орната почва за следващите комерсиални култури. Приложението на зелено торене при нашите условия е ограничено и дискусионно вследствие на няколко причини: остава неизползвана за реколта площ;  обикновено е възможно при поливни условия; семената са скъпи и се правят други допълнителни разходи, прецизирането на вида сидерати за определени условия е сложно и пр. Приложението на сидерацията е най-ефективно при интензивни условия, на по-бедни почви с осигурено напояване. В ограничени мащаби се прилага главно в зеленчуковото и овощното производство.
ПОЛЗИ ОТ ЗЕЛЕНОТО ТОРЕНЕ
Наличните данни от световното и нашето земеделие показва, че зеленото торене може да бъде полезно в следните направления: 
- Повишава се съдържанието на органично вещество в коренообитаемия хоризонт на почвата за сметка на биомаса на сидератите и усвояването на трудно усвоими хранителни минерални вещества от по-долни хоризонти;
- Увеличаване на агрономически ценната почвена структура;
- Подобрява се съществено водния режим чрез увеличаване водопроницаемостта и водозадържащия капацитет на почвата;
- Подобрява се и въздушния режим;
- Намалява водната и въздушна ерозия;
- Намалява загубата на хранителни вещества чрез низходящо измиване и повърхностен оток;
- Подтискат се и унищожават плевелите;
- Обогатява се почвата с азотфиксиращи бактерии, активира се дейността на други полезни микроорганизми и дъждовните червеи.
- Някои зелени култури, когато се оставят да цъфтят, осигуряват храна за опрашващи насекоми и медоносни пчели.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Май 2018
Рубрика: 
randomness